intracer / scalawiki

Compare f5549b7 ... +0 ... 7d4b6a6

Coverage Reach
scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/stat/Output.scala scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/stat/Rater.scala scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/stat/MonumentsPicturedByRegion.scala scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/stat/Charts.scala scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/stat/AuthorMonuments.scala scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/stat/StatParams.scala scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/stat/Statistics.scala scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/stat/ReporterRegistry.scala scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/stat/AuthorsStat.scala scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/stat/SpecialNominations.scala scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/stat/MostPopularMonuments.scala scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/stat/RateRanges.scala scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/stat/generic/Records.scala scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/stat/MonumentDbStat.scala scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/stat/NewMonuments.scala scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/stat/Reporter.scala scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/stat/Stats.scala scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/stat/RateInputDistribution.scala scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/dto/Country.scala scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/dto/Monument.scala scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/dto/SpecialNomination.scala scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/dto/Koatuu.scala scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/dto/Contest.scala scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/dto/lists/ListConfig.scala scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/dto/Campaign.scala scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/dto/ContestType.scala scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/dto/Coordinate.scala scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/dto/UploadConfig.scala scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/ImageDB.scala scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/MonumentDB.scala scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/SubsetCreator.scala scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/WlxTemplateParser.scala scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/query/MonumentQuery.scala scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/query/ImageQuery.scala scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/CountryParser.scala scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/WlxTableParser.scala scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/ListUpdater.scala scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/ListFileNSRemover.scala scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/RegionFixer.scala scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/CampaignList.scala scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/ImageFiller.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/cmd/query/list/CategoryMembers.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/cmd/query/list/EmbeddedIn.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/cmd/query/list/ListArgs.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/cmd/query/prop/Revisions.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/cmd/query/prop/ImageInfo.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/cmd/query/prop/RvPropArgs.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/cmd/query/Query.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/cmd/query/Generator.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/cmd/Cmd.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/cmd/edit/Edit.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/cmd/upload/Upload.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/Image.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/markup/Gallery.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/markup/SwTemplate.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/markup/Template.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/markup/SwNode.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/markup/Table.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/Page.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/Revision.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/Site.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/history/History.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/Namespace.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/filter/RevisionFilter.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/filter/PageFilter.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/Contributor.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/UserContrib.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/IpContributor.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/User.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/json/WikiReads.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/json/Parser.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/json/MwReads.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/query/PageQueryImplDsl.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/query/QueryLibrary.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/query/DslQuery.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/query/PageQuery.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/MwBot.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/cache/CachedBot.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/wikitext/SwebleParser.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/wikitext/TableParser.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/wikitext/TemplateParser.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/http/HttpClientAkka.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/http/HttpClient.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/edit/PageUpdater.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/ActionLibrary.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/Timestamp.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/LoginInfo.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/MwUtils.scala scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/WithBot.scala scalawiki-core/src/main/scala/spray/util/pimps/PimpedFuture.scala scalawiki-core/src/main/scala/spray/util.scala scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/museum/Entry.scala scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/museum/Pereiaslav.scala scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/museum/ImageListParser.scala scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/museum/HtmlOutput.scala scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/museum/HtmlParser.scala scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/museum/ImageTemplate.scala scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/stat/CatScan.scala scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/stat/ArticleStatBot.scala scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/stat/Annotation.scala scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/stat/UserContribList.scala scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/stat/ArticleStat.scala scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/stat/RevisionStat.scala scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/stat/Event.scala scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/stat/zachte/UkWikiStat.scala scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/stat/UserStat.scala scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/stat/RevisionAnnotation.scala scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/stat/NumericArrayStat.scala scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/CsvComparator.scala scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/finance/Resolution.scala scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/finance/Votes.scala scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/finance/SecretaryBot.scala scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/finance/UserGroup.scala scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/ShortLinksBot.scala scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/MessageBot.scala scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/Replace.scala scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/Spain.scala scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/FileUtils.scala scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/GlobalContrib.scala scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/vote/VoteList.scala scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/edu/InstitutionList.scala scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/PartnersBot.scala scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/RedLinksBot.scala scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/PageFromFileBot.scala scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/PageGenerators.scala scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/copyvio/CopyVio.scala scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/copyvio/CopyVioSource.scala scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/AlphaNumOrdering.scala scalawiki-bots/src/main/scala/scala/util/matching/RegexFactory.scala scalawiki-sql/src/main/scala/org/scalawiki/sql/dao/PageDao.scala scalawiki-sql/src/main/scala/org/scalawiki/sql/dao/RevisionDao.scala scalawiki-sql/src/main/scala/org/scalawiki/sql/dao/UserDao.scala scalawiki-sql/src/main/scala/org/scalawiki/sql/dao/TextDao.scala scalawiki-sql/src/main/scala/org/scalawiki/sql/dao/ImageDao.scala scalawiki-sql/src/main/scala/org/scalawiki/sql/DslQueryDbCache.scala scalawiki-sql/src/main/scala/org/scalawiki/sql/MwDatabase.scala scalawiki-sql/src/main/scala/org/scalawiki/sql/Images.scala scalawiki-sql/src/main/scala/org/scalawiki/sql/Revisions.scala scalawiki-sql/src/main/scala/org/scalawiki/sql/Pages.scala scalawiki-sql/src/main/scala/org/scalawiki/sql/Users.scala scalawiki-sql/src/main/scala/org/scalawiki/sql/Categories.scala scalawiki-sql/src/main/scala/org/scalawiki/sql/Texts.scala scalawiki-dumps/src/main/scala/org/scalawiki/xml/XmlParser.scala scalawiki-dumps/src/main/scala/org/scalawiki/xml/XmlWriter.scala scalawiki-dumps/src/main/scala/org/scalawiki/xml/SkippingInputStream.scala scalawiki-dumps/src/main/scala/org/scalawiki/xml/DumpFile.scala scalawiki-dumps/src/main/scala/org/scalawiki/xml/XmlIndex.scala scalawiki-dumps/src/main/scala/org/scalawiki/xml/PageIndex.scala scalawiki-dumps/src/main/scala/org/scalawiki/xml/Block.scala scalawiki-dumps/src/main/scala/org/scalawiki/compress/Compression.scala http-extensions/src/main/scala/net/spraycookies/CookieJar.scala http-extensions/src/main/scala/net/spraycookies/tldlist/TldTrie.scala http-extensions/src/main/scala/net/spraycookies/tldlist/EffectiveTldList.scala http-extensions/src/main/scala/net/spraycookies/CookieHandling.scala

No flags found

Use flags to group coverage reports by test type, project and/or folders.
Then setup custom commit statuses and notifications for each flag.

e.g., #unittest #integration

#production #enterprise

#frontend #backend

Learn more about Codecov Flags here.

1 untracked files changed.
Other files ignored by Codecov

No tracked files changed.

Everything is accounted for!

No changes detected that need to be reviewed.
What changes does Codecov check for?
Lines, not adjusted in diff, that have changed coverage data.
Files that introduced coverage data that had none before.
Files that have missing coverage data that once were tracked.
Files Coverage
http-extensions/src/main/scala/net/spraycookies/CookieHandling.scala 100.00%
http-extensions/src/main/scala/net/spraycookies/CookieJar.scala 97.44%
...p-extensions/src/main/scala/net/spraycookies/tldlist/EffectiveTldList.scala 80.00%
http-extensions/src/main/scala/net/spraycookies/tldlist/TldTrie.scala 80.00%
scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/AlphaNumOrdering.scala 100.00%
scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/CsvComparator.scala 0.00%
scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/FileUtils.scala 72.00%
scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/GlobalContrib.scala 0.00%
scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/MessageBot.scala 17.65%
scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/PageFromFileBot.scala 100.00%
scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/PageGenerators.scala 100.00%
scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/PartnersBot.scala 0.00%
scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/RedLinksBot.scala 0.00%
scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/Replace.scala 79.41%
scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/ShortLinksBot.scala 0.00%
scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/Spain.scala 0.00%
scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/edu/InstitutionList.scala 0.00%
scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/finance/Resolution.scala 0.00%
scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/finance/SecretaryBot.scala 0.00%
scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/finance/UserGroup.scala 0.00%
scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/finance/Votes.scala 0.00%
scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/museum/Entry.scala 92.71%
scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/museum/HtmlOutput.scala 0.00%
scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/museum/HtmlParser.scala 100.00%
...alawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/museum/ImageListParser.scala 0.00%
scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/museum/ImageTemplate.scala 100.00%
scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/museum/Pereiaslav.scala 34.94%
scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/stat/Annotation.scala 95.45%
scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/stat/ArticleStat.scala 35.29%
scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/stat/ArticleStatBot.scala 65.12%
scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/stat/CatScan.scala 0.00%
scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/stat/Event.scala 0.00%
...calawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/stat/NumericArrayStat.scala 80.00%
...lawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/stat/RevisionAnnotation.scala 100.00%
scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/stat/RevisionStat.scala 81.25%
scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/stat/UserContribList.scala 0.00%
scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/stat/UserStat.scala 72.73%
...alawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/stat/zachte/UkWikiStat.scala 0.00%
scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/bots/vote/VoteList.scala 0.00%
scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/copyvio/CopyVio.scala 28.57%
scalawiki-bots/src/main/scala/org/scalawiki/copyvio/CopyVioSource.scala 100.00%
scalawiki-bots/src/main/scala/scala/util/matching/RegexFactory.scala 100.00%
scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/ActionLibrary.scala 0.00%
scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/LoginInfo.scala 33.33%
scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/MwBot.scala 81.40%
scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/MwUtils.scala 100.00%
scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/Timestamp.scala 100.00%
scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/WithBot.scala 0.00%
scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/cache/CachedBot.scala 50.00%
scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/Contributor.scala 57.14%
scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/Image.scala 80.95%
scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/IpContributor.scala 0.00%
scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/Namespace.scala 100.00%
scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/Page.scala 61.54%
scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/Revision.scala 92.31%
scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/Site.scala 95.00%
scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/User.scala 100.00%
scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/UserContrib.scala 100.00%
scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/cmd/Cmd.scala 55.56%
scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/cmd/edit/Edit.scala 0.00%
scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/cmd/query/Generator.scala 75.00%
scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/cmd/query/Query.scala 100.00%
...-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/cmd/query/list/CategoryMembers.scala 100.00%
...awiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/cmd/query/list/EmbeddedIn.scala 100.00%
...alawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/cmd/query/list/ListArgs.scala 80.00%
...lawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/cmd/query/prop/ImageInfo.scala 100.00%
...lawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/cmd/query/prop/Revisions.scala 100.00%
...awiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/cmd/query/prop/RvPropArgs.scala 100.00%
scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/cmd/upload/Upload.scala 0.00%
scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/filter/PageFilter.scala 40.00%
scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/filter/RevisionFilter.scala 88.89%
scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/history/History.scala 63.16%
scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/markup/Gallery.scala 100.00%
scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/markup/SwNode.scala 50.00%
scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/markup/SwTemplate.scala 100.00%
scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/markup/Table.scala 100.00%
scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/dto/markup/Template.scala 60.00%
scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/edit/PageUpdater.scala 0.00%
scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/http/HttpClient.scala 75.00%
scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/http/HttpClientAkka.scala 62.86%
scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/json/MwReads.scala 83.33%
scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/json/Parser.scala 96.70%
scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/json/WikiReads.scala 96.81%
scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/query/DslQuery.scala 84.38%
scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/query/PageQuery.scala 75.00%
scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/query/PageQueryImplDsl.scala 77.78%
scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/query/QueryLibrary.scala 53.73%
scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/wikitext/SwebleParser.scala 100.00%
scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/wikitext/TableParser.scala 100.00%
scalawiki-core/src/main/scala/org/scalawiki/wikitext/TemplateParser.scala 100.00%
scalawiki-core/src/main/scala/spray/util.scala 100.00%
scalawiki-core/src/main/scala/spray/util/pimps/PimpedFuture.scala 50.00%
scalawiki-dumps/src/main/scala/org/scalawiki/compress/Compression.scala 27.27%
scalawiki-dumps/src/main/scala/org/scalawiki/xml/Block.scala 75.00%
scalawiki-dumps/src/main/scala/org/scalawiki/xml/DumpFile.scala 60.00%
scalawiki-dumps/src/main/scala/org/scalawiki/xml/PageIndex.scala 100.00%
scalawiki-dumps/src/main/scala/org/scalawiki/xml/SkippingInputStream.scala 57.45%
scalawiki-dumps/src/main/scala/org/scalawiki/xml/XmlIndex.scala 100.00%
scalawiki-dumps/src/main/scala/org/scalawiki/xml/XmlParser.scala 94.19%
scalawiki-dumps/src/main/scala/org/scalawiki/xml/XmlWriter.scala 90.91%
scalawiki-sql/src/main/scala/org/scalawiki/sql/Categories.scala 100.00%
scalawiki-sql/src/main/scala/org/scalawiki/sql/DslQueryDbCache.scala 92.86%
scalawiki-sql/src/main/scala/org/scalawiki/sql/Images.scala 63.83%
scalawiki-sql/src/main/scala/org/scalawiki/sql/MwDatabase.scala 94.00%
scalawiki-sql/src/main/scala/org/scalawiki/sql/Pages.scala 67.86%
scalawiki-sql/src/main/scala/org/scalawiki/sql/Revisions.scala 73.33%
scalawiki-sql/src/main/scala/org/scalawiki/sql/Texts.scala 100.00%
scalawiki-sql/src/main/scala/org/scalawiki/sql/Users.scala 45.83%
scalawiki-sql/src/main/scala/org/scalawiki/sql/dao/ImageDao.scala 100.00%
scalawiki-sql/src/main/scala/org/scalawiki/sql/dao/PageDao.scala 99.06%
scalawiki-sql/src/main/scala/org/scalawiki/sql/dao/RevisionDao.scala 85.45%
scalawiki-sql/src/main/scala/org/scalawiki/sql/dao/TextDao.scala 100.00%
scalawiki-sql/src/main/scala/org/scalawiki/sql/dao/UserDao.scala 100.00%
scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/CampaignList.scala 42.86%
scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/CountryParser.scala 96.97%
scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/ImageDB.scala 69.12%
scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/ImageFiller.scala 85.71%
scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/ListFileNSRemover.scala 87.50%
scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/ListUpdater.scala 88.46%
scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/MonumentDB.scala 70.77%
scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/RegionFixer.scala 72.22%
scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/SubsetCreator.scala 0.00%
scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/WlxTableParser.scala 100.00%
scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/WlxTemplateParser.scala 97.96%
scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/dto/Campaign.scala 100.00%
scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/dto/Contest.scala 92.86%
scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/dto/ContestType.scala 100.00%
scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/dto/Coordinate.scala 0.00%
scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/dto/Country.scala 94.29%
scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/dto/Koatuu.scala 93.75%
scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/dto/Monument.scala 74.14%
scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/dto/SpecialNomination.scala 60.61%
scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/dto/UploadConfig.scala 100.00%
scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/dto/lists/ListConfig.scala 75.00%
scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/query/ImageQuery.scala 0.00%
scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/query/MonumentQuery.scala 30.56%
scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/stat/AuthorMonuments.scala 90.32%
scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/stat/AuthorsStat.scala 56.60%
scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/stat/Charts.scala 40.74%
scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/stat/MonumentDbStat.scala 0.00%
...i-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/stat/MonumentsPicturedByRegion.scala 62.04%
...lawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/stat/MostPopularMonuments.scala 96.77%
scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/stat/NewMonuments.scala 0.00%
scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/stat/Output.scala 8.05%
...awiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/stat/RateInputDistribution.scala 0.00%
scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/stat/RateRanges.scala 100.00%
scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/stat/Rater.scala 68.21%
scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/stat/Reporter.scala 28.57%
scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/stat/ReporterRegistry.scala 0.00%
...calawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/stat/SpecialNominations.scala 0.00%
scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/stat/StatParams.scala 100.00%
scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/stat/Statistics.scala 50.94%
scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/stat/Stats.scala 100.00%
scalawiki-wlx/src/main/scala/org/scalawiki/wlx/stat/generic/Records.scala 83.33%
Project Totals (154 files) 62.83%
Loading