gap-system / gap

Compare b1bf89c ... +166 ... 3bf92ac

Coverage Reach
lib/conwdat3.g lib/ctbl.gi lib/grp.gi lib/grpfp.gi lib/alglie.gi lib/ctblmaps.gi lib/ctblfuns.gi lib/lierep.gi lib/list.gi lib/grplatt.gi lib/package.gi lib/tom.gi lib/matrix.gi lib/tietze.gi lib/meataxe.gi lib/sgpres.gi lib/oprt.gi lib/algrep.gi lib/algebra.gi lib/coll.gi lib/stbcbckt.gi lib/clashom.gi lib/straight.gi lib/morpheus.gi lib/gpprmsya.gi lib/ctblpope.gi lib/grppc.gi lib/ctblgrp.gi lib/combinat.gi lib/grpprmcs.gi lib/ctblsymm.gi lib/vecmat.gi lib/polyrat.gi lib/ghomperm.gi lib/grpperm.gi lib/twocohom.gi lib/ctbllatt.gi lib/zlattice.gi lib/factgrp.gi lib/cyclotom.gi lib/ctblmono.gi lib/claspcgs.gi lib/grpnames.gi lib/ratfun.gi lib/csetgrp.gi lib/grppcaut.gi lib/vspchom.gi lib/ffeconway.gi lib/ctblsolv.gi lib/pquot.gi lib/wordrep.gi lib/stbc.gi lib/stbcrand.gi lib/pcgs.gi lib/fitfree.gi lib/integer.gi lib/autsr.gi lib/listcoef.gi lib/ringsc.gi lib/pcgsind.gi lib/mapprep.gi lib/meatauto.gi lib/vspcrow.gi lib/groebner.gi lib/oprtperm.gi lib/fldabnum.gi lib/gprd.gi lib/reesmat.gi lib/ratfunul.gi lib/rwspcsng.gi lib/ratfun1.gi lib/onecohom.gi lib/algmat.gi lib/string.gi lib/ghomfp.gi lib/streams.gi lib/galois.gi lib/ghom.gi lib/algliess.gi lib/relation.gi lib/pcgsperm.gi lib/mgmring.gi lib/algfld.gi lib/alghom.gi lib/matobjplist.gi lib/helpt2t.gi lib/pcgspcg.gi lib/ring.gi lib/wordass.gi lib/grppcext.gi lib/mapping.gi lib/orders.gi lib/grppclat.gi lib/basis.gi lib/grppccom.gi lib/semirel.gi lib/numtheor.gi lib/matint.gi lib/oper.g lib/magma.gi lib/maxsub.gi lib/float.gi lib/helpbase.gi lib/vec8bit.gi lib/padics.gi lib/norad.gi lib/field.gi lib/pcgsmodu.gi lib/algsc.gi lib/zmodnz.gi lib/rwspcgrp.gi lib/semigrp.gi lib/mapphomo.gi lib/grpmat.gi lib/gpfpiso.gi lib/cmdledit.g lib/mat8bit.gi lib/pcgsspec.gi lib/grppcnrm.gi lib/gprdperm.gi lib/ffe.gi lib/grppcfp.gi lib/grppcatr.gi lib/profile.g lib/vspcmat.gi lib/oprtglat.gi lib/grpnames.g lib/ctblauto.gi lib/test.gi lib/schursym.gi lib/ideal.gi lib/rwspcclt.gi lib/init.g lib/mgmcong.gi lib/ringpoly.gi lib/pperm.gi lib/grpnice.gi lib/clas.gi lib/primality.gi lib/teaching.g lib/dict.gi lib/rwsdt.gi lib/schur.gi lib/grpffmat.gi lib/wordlett.gi lib/ghompcgs.gi lib/fieldfin.gi lib/trans.gi lib/permdeco.gi lib/polyfinf.gi lib/addmagma.gi lib/randiso.gi lib/matobj.gi lib/algfp.gi lib/arith.gi lib/modulrow.gi lib/oprt.gd lib/helpdef.gi lib/matblock.gi lib/ringhom.gi lib/userpref.g lib/arith.gd lib/kbsemi.gi lib/dt.g lib/grppcrep.gi lib/csetperm.gi lib/helpview.gi lib/ctblmoli.gi lib/grpnice.gd lib/grpfree.gi lib/system.g lib/object.gi lib/obsolete.gi lib/oprtpcgs.gi lib/semitran.gi lib/invsgp.gi lib/idealalg.gi lib/liefam.gi lib/rwspccoc.gi lib/coll.gd lib/vspc.gi lib/semipperm.gi lib/ctbl.gd lib/memory.gi lib/grp.gd lib/gprdpc.gi lib/polyconw.gi lib/tuples.gi lib/conwdat2.g lib/error.g lib/smgrpfre.gi lib/randiso2.gi lib/grpramat.gi lib/gprdmat.gi lib/methwhy.g lib/tcsemi.gi lib/files.gi lib/rational.gi lib/cyclotom.g lib/type.g lib/modfree.gi lib/basismut.gi lib/fpmon.gi lib/info.gi lib/module.gi lib/grpreps.gi lib/permutat.g lib/mgmfree.gi lib/grptbl.gi lib/zmodnze.gi lib/cmdleditx.g lib/random.gi lib/domain.gi lib/monoid.gi lib/rws.gi lib/partitio.gi lib/rwsgrp.gi lib/process.gi lib/fampred.g lib/read5.g lib/fpsemi.gi lib/smgideal.gi lib/pager.gi lib/hpc/thread1.g lib/hpc/tasks.g lib/read3.g lib/filter.g lib/semicong.gi lib/ctblfuns.gd lib/csetpc.gi lib/custom_streams.gi lib/transatl.g lib/mgmideal.gi lib/modulmat.gi lib/mgmadj.gi lib/ctblperm.gi lib/grppcint.gi lib/gaussian.gi lib/rwssmg.gi lib/monofree.gi lib/list.gd lib/type.gi lib/unknown.gi lib/record.gi lib/dicthf.gi lib/files.gd lib/word.gi lib/matobj2.gd lib/grpcompl.gi lib/ratfun.gd lib/list.g lib/rws.gd lib/overload.g lib/mapphomo.gd lib/fastendo.gi lib/addcoset.gi lib/debug.g lib/upoly.gi lib/variable.g lib/set.gi lib/matrix.gd lib/pcgs.gd lib/ieee754.g lib/algebra.gd lib/teachmod.g lib/ring.gd lib/tom.gd lib/function.g lib/pcgscomp.gi lib/rvecempt.gi lib/proto.gi lib/rwspcclt.gd lib/addmagma.gd lib/function.gi lib/streams.gd lib/global.gi lib/trans.gd lib/wpobj.gi lib/float.gd lib/magma.gd lib/clasperm.gi lib/grpfp.gd lib/semigrp.gd lib/ffe.g lib/read1.g lib/session.g lib/reesmat.gd lib/ghom.gd lib/tietze.gd lib/upolyirr.gi lib/algrep.gd lib/kernel.g lib/methsel2.g lib/memusage.gi lib/mapping.gd lib/adjoin.gi lib/ctblmaps.gd lib/alglie.gd lib/contfrac.gi lib/stbc.gd lib/listcoef.gd lib/pperm.gd lib/wordass.gd lib/cache.gi lib/colorprompt.g lib/relation.gd lib/semirel.gd lib/dict.gd lib/module.gd lib/field.gd lib/basis.gd lib/conwdat1.g lib/options.gi lib/vspc.gd lib/pcgsnice.gi lib/semiring.gd lib/domain.gd lib/fldabnum.gd lib/semiquo.gi lib/stbcbckt.gd lib/grpnames.gd lib/string.gd lib/string.g lib/gasman.gi lib/ctblpc.gi lib/combinat.gd lib/sgpres.gd lib/package.gd lib/lierep.gd lib/grpmat.gd lib/vecmat.gd lib/operdebug.g lib/object.gd lib/grppc.gd lib/methsel.g lib/orders.gd lib/pcgsind.gd lib/integer.gd lib/clas.gd lib/straight.gd lib/rwspcgrp.gd lib/random.g lib/cyclotom.gd lib/groebner.gd lib/obsolete.g lib/newprofile.g lib/matint.gd lib/mgmcong.gd lib/morpheus.gd lib/ctblmono.gd lib/quotsys.gd lib/zmodnz.gd lib/grpperm.gd lib/obsolete.gd lib/gprd.gd lib/ideal.gd lib/grplatt.gd lib/global.g lib/grppcprp.gi lib/mgmring.gd lib/ffe.gd lib/helpbase.gd lib/onecohom.gd lib/algfp.gd lib/ghomfp.gd lib/csetgrp.gd lib/ghompcgs.gd lib/alghom.gd lib/primality.gd lib/random.gd lib/grpprmcs.gd lib/addgphom.gi lib/factgrp.gd lib/tuples.gd lib/reread.g lib/ghomperm.gd lib/algfld.gd lib/meataxe.gd lib/fitfree.gd lib/numtheor.gd lib/boolean.g lib/ctblsymm.gd lib/ctblgrp.gd lib/invsgp.gd lib/ringpoly.gd lib/grpramat.gd lib/partitio.gd lib/record.gd lib/rwsgrp.gd lib/grppcext.gd lib/vspchom.gd lib/fpmon.gd lib/padics.gd lib/info.gd lib/pcgsspec.gd lib/grpffmat.gd lib/fpsemi.gd lib/extlset.gd lib/read7.g lib/semicong.gd lib/semitran.gd lib/mgmhom.gi lib/extrset.gd lib/algsc.gd lib/pcgsperm.gd lib/vec8bit.gd lib/mgmideal.gd lib/filter.gi lib/ctblpope.gd lib/read4.g lib/ringsc.gd lib/gpprmsya.gd lib/zlattice.gd lib/word.gd lib/memory.gd lib/schur.gd lib/polyrat.gd lib/pcgsmodu.gd lib/semipperm.gd lib/extuset.gd lib/teachm2.g lib/twocohom.gd lib/grppcfp.gd lib/trans.g lib/grppccom.gd lib/grppcrep.gd lib/matobjplist.gd lib/read6.g lib/global.gd lib/pperm.g lib/ctblauto.gd lib/liefam.gd lib/upoly.gd lib/ctblsolv.gd lib/smgideal.gd lib/attr.gi lib/mgmadj.gd lib/grptbl.gd lib/monoid.gd lib/galois.gd lib/basismut.gd lib/grppclat.gd lib/adjoin.gd lib/kbsemi.gd lib/nilpquot.gi lib/randiso.gd lib/mat8bit.gd lib/zmodnze.gd lib/grppcaut.gd lib/assert.gi lib/memusage.gd lib/set.gd lib/type.gd lib/helpdef.gd lib/pquot.gd lib/custom_streams.gd lib/ringhom.gd lib/test.gd lib/permdeco.gd lib/read2.g lib/options.gd lib/ctbllatt.gd lib/extaset.gd lib/grpreps.gd lib/ctblmoli.gd lib/read8.g lib/process.gd lib/syntaxtree.gi lib/rwssmg.gd lib/polyfinf.gd lib/pcgspcg.gd lib/polyconw.gd lib/objset.g lib/matobj1.gd lib/semiquo.gd lib/read.g lib/mgmhom.gd lib/grppcnrm.gd lib/gasman.gd lib/oprtglat.gd lib/unknown.gd lib/clashom.gd lib/syntaxtree.gd lib/macfloat.g lib/grpfree.gd lib/schursym.gd lib/helpview.gd lib/addcoset.gd lib/matblock.gd lib/attr.gd lib/tcsemi.gd lib/wpobj.gd lib/bitfields.gd lib/bitfields.gi lib/flag.g lib/wpobj.g lib/assert.gd lib/cache.gd lib/contfrac.gd lib/rvecempt.gd lib/addgphom.gd lib/proto.gd lib/helpt2t.gd lib/fastendo.gd lib/pager.gd src/hpc/c_oper1.c src/hpc/c_type1.c src/hpc/threadapi.c src/hpc/aobjects.c src/hpc/serialize.c src/hpc/thread.c src/hpc/traverse.c src/hpc/misc.c src/hpc/guards.h src/hpc/region.c src/hpc/aobjects.h src/hpc/region.h src/hpc/tls.c src/hpc/tls.h src/vec8bit.c src/c_oper1.c src/trans.cc src/pperm.cc src/compiler.c src/vecgf2.c src/c_type1.c src/opers.c src/sysfiles.c src/intrprtr.c src/read.c src/plist.c src/io.c src/costab.c src/integer.c src/permutat.cc src/code.c src/listoper.c src/cyclotom.c src/vars.c src/tietze.c src/objects.c src/lists.c src/stringobj.c src/collectors.cc src/streams.c src/gap.c src/blister.c src/calls.c src/finfield.c src/gasman.c src/exprs.c src/objfgelm.cc src/gvars.c src/listfunc.c src/stats.c src/vecffe.c src/ariths.c src/modules.c src/scanner.c src/dt.c src/objset.c src/range.c src/dteval.c src/set.c src/saveload.c src/vector.c src/funcs.c src/profile.c src/syntaxtree.c src/rational.c src/iostream.c src/system.c src/intfuncs.c src/julia_gc.c src/precord.c src/error.c src/weakptr.c src/sysmem.c src/records.c src/libgap-api.c src/sortbase.h src/boehm_gc.c src/objcftl.c src/macfloat.c src/sctable.c src/baltree.h src/objpcgel.cc src/opers.h src/hookintrprtr.c src/bool.c src/calls.h src/lists.h src/plist.h src/ariths.h src/dynarray.h src/bits_intern.h src/objects.h src/stringobj.h src/vars.h src/vec8bit.h src/finfield.h src/info.c src/gasman.h src/permutat.h src/trans.h src/code.h src/blister.h src/precord.h src/intobj.h src/debug.c src/range.h src/pperm.h src/integer.h src/bags.inc src/bags.c src/permutat_intern.hh src/exprs.h src/hookintrprtr.h src/rational.h src/records.h src/macfloat.h src/gapstate.h src/error.h src/scanner.h src/gvars.h src/modules.h src/funcs.h src/fibhash.h src/compiled.h src/cyclotom.h src/libgap-api.h src/gaputils.h grp/clasmax.grp grp/imf.grp grp/imf1to9.grp grp/perf12.grp grp/perf11.grp grp/perf9.grp grp/perf10.grp grp/perf7.grp grp/classic.gi grp/perf4.grp grp/perf5.grp grp/simple.gi grp/perf6.grp grp/perf1.grp grp/perf2.grp grp/perf8.grp grp/perf3.grp grp/imf12.grp grp/perf.grp grp/imf.gi grp/glzmodmz.gi grp/basicmat.gi grp/basicprm.gi grp/basicpcg.gi grp/classic.gd grp/basic.gd grp/basicfp.gi grp/perf0.grp grp/ree.gi grp/suzuki.gi grp/perf.gd grp/imf.gd grp/suzuki.gd grp/ree.gd grp/simple.gd grp/glzmodmz.gd hpcgap/lib/vecmat.gi hpcgap/lib/polyrat.gi hpcgap/lib/ratfun.gi hpcgap/lib/ffeconway.gi hpcgap/lib/hpc/stdtasks.g hpcgap/lib/hpc/thread1.g hpcgap/lib/hpc/queue.g hpcgap/lib/hpc/thread.g hpcgap/lib/hpc/serialize.g hpcgap/lib/hpc/actor.g hpcgap/lib/hpc/smallrgn.g hpcgap/lib/hpc/altview.g hpcgap/lib/integer.gi hpcgap/lib/fldabnum.gi hpcgap/lib/mapping.gi hpcgap/lib/basis.gi hpcgap/lib/helpbase.gi hpcgap/lib/vec8bit.gi hpcgap/lib/rwspcgrp.gi hpcgap/lib/ringpoly.gi hpcgap/lib/primality.gi hpcgap/lib/userpref.g hpcgap/lib/tuples.gi hpcgap/lib/polyconw.gi hpcgap/lib/cmdleditx.g hpcgap/lib/variable.g hpcgap/lib/upolyirr.gi hpcgap/lib/basis.gd hpcgap/lib/filter.gi hpcgap/demo/factor.g hpcgap/demo/cancel.g

No flags found

Use flags to group coverage reports by test type, project and/or folders.
Then setup custom commit statuses and notifications for each flag.

e.g., #unittest #integration

#production #enterprise

#frontend #backend

Learn more about Codecov Flags here.

Showing 76 of 300 files from the diff.
Newly tracked file
src/opers.c changed.
Newly tracked file
hpcgap/lib/ringpoly.gi changed.
Other files ignored by Codecov
src/hpc/misc.h has changed.
GNUmakefile.in has changed.
.gitignore has changed.
doc/make_doc.in has changed.
dev/Update4.4.9 was deleted.
doc/versiondata has changed.
src/sysopt.h has changed.
dev/Update4.4.6 was deleted.
dev/Update4.4.7 was deleted.
dev/Update4.4.5 was deleted.
dev/Update4.4.8 was deleted.
.travis.yml was deleted.
.ctags has changed.
doc/README was deleted.
CITATION has changed.
CHANGES.md is new.
.appveyor.yml has changed.
cnf/gac.in has changed.
doc/README.md has changed.
doc/mrabbrev.bib was deleted.
dev/ci-prepare.sh has changed.
etc/ctags_for_gap has changed.
dev/Update4.4.10 was deleted.
dev/Update4.4.11 was deleted.
README.md has changed.
doc/ref/lists.xml has changed.
tst/consistency.g has changed.
dev/getlabels has changed.
cnf/config.sub has changed.
dev/Updates/union was deleted.
etc/convert.pl has changed.
COPYRIGHT has changed.
dev/ci.sh has changed.
configure.ac has changed.
dev/Update4.5.5 was deleted.
cnf/download.sh has changed.
Makefile.rules has changed.
INSTALL.md has changed.
cnf/config.guess has changed.
dev/Update4.5.6 was deleted.
dev/Update4.5.4 was deleted.
dev/bisect.sh has changed.

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Click to load this diff.
Loading diff...

Learn more Showing 596 files with coverage changes found.

Changes in src/modules.h
-4
+4
Loading file...
Changes in src/hpc/threadapi.c
-396
-80
+525
Loading file...
Changes in lib/memory.gi
-84
+95
Loading file...
Changes in src/records.h
-3
+3
Loading file...
Changes in lib/methsel.g
-2
+14
Loading file...
Changes in lib/colorprompt.g
-16
+16
Loading file...
Changes in lib/session.g
+11
+22
Loading file...
Changes in src/intobj.h
-9
+6
Loading file...
Changes in lib/process.gi
+5
+55
Loading file...
Changes in src/io.c
-48
+165
+386
Loading file...
Changes in src/gapstate.h
-1
+1
Loading file...
Changes in lib/grppcaut.gi
-166
+159
Loading file...
Changes in lib/mgmfree.gi
-81
+12
Loading file...
Changes in lib/gasman.gi
-16
-6
Loading file...
Changes in src/ariths.c
-103
+65
Loading file...
Changes in lib/cmdledit.g
-85
+71
Loading file...
Changes in src/code.h
-6
+4
Loading file...
Changes in lib/matobjplist.gi
-29
+148
Loading file...
Changes in lib/ctblsolv.gi
-173
+114
Loading file...
Changes in lib/clasperm.gi
-8
+10
Loading file...
Changes in src/vecffe.c
-42
-12
+60
Loading file...
Changes in src/range.h
+1
+3
Loading file...
Changes in lib/grppcext.gi
-88
+73
Loading file...
Changes in src/syntaxtree.c
-22
-5
+33
Loading file...
Changes in lib/files.gd
-11
+11
Loading file...
Changes in hpcgap/lib/ffeconway.gi
-56
+98
Loading file...
Changes in lib/twocohom.gi
-124
+103
Loading file...
Changes in lib/matobj.gi
-310
-76
Loading file...
Changes in src/hpc/aobjects.h
-1
-2
+3
Loading file...
Changes in src/scanner.c
-1
+42
+32
Loading file...
Changes in hpcgap/lib/primality.gi
-20
+32
Loading file...
Changes in src/error.h
-3
Loading file...
Changes in lib/primality.gi
-18
+30
Loading file...
Changes in hpcgap/lib/hpc/thread1.g
-21
Loading file...
Changes in lib/fampred.g
-57
+2
Loading file...
Changes in src/objset.c
-30
-7
+26
Loading file...
Changes in hpcgap/demo/factor.g
-6
Loading file...
Changes in lib/autsr.gi
-328
-51
Loading file...
Changes in src/calls.h
-4
+4
Loading file...
Changes in lib/alglie.gi
-104
+141
Loading file...
Changes in lib/obsolete.gd
-5
Loading file...
Changes in src/compiler.c
-83
-134
+230
Loading file...
Changes in lib/ffeconway.gi
-3
+45
Loading file...
Changes in lib/vec8bit.gi
+56
+38
Loading file...
Changes in lib/grplatt.gi
-132
+61
Loading file...
Changes in lib/monofree.gi
+37
+10
Loading file...
Changes in lib/sgpres.gi
-99
+59
Loading file...
Changes in lib/straight.gi
-20
+77
Loading file...
Changes in lib/debug.g
-5
Loading file...
Changes in lib/maxsub.gi
-23
+21
Loading file...
Changes in lib/gprdmat.gi
-42
+3
Loading file...
Changes in src/dteval.c
-8
-17
+29
Loading file...
Changes in lib/cache.gi
+15
+2
Loading file...
Changes in lib/combinat.gi
-154
+8
Loading file...
Changes in lib/dicthf.gi
-1
+4
Loading file...
Changes in lib/function.g
+4
Loading file...
Changes in lib/kernel.g
-6
Loading file...
Changes in lib/gprdperm.gi
-80
+6
Loading file...
Changes in lib/polyrat.gi
-15
+30
Loading file...
Changes in lib/ghompcgs.gi
+10
Loading file...
Changes in lib/gprd.gi
-28
+17
Loading file...
Changes in lib/random.gi
+25
+7
Loading file...
Changes in lib/clashom.gi
-56
+31
Loading file...
Changes in hpcgap/lib/vecmat.gi
+105
+50
Loading file...
Changes in src/dt.c
-5
-16
+26
Loading file...
Changes in grp/basic.gd
+11
+3
Loading file...
Changes in lib/algebra.gi
+41
+52
Loading file...
Changes in src/trans.cc
-20
+321
+65
Loading file...
Changes in lib/grpfp.gi
-7
+61
Loading file...
Changes in lib/factgrp.gi
-53
+11
Loading file...
Changes in lib/grpnice.gi
+24
+9
Loading file...
Changes in lib/meataxe.gi
-74
+26
Loading file...
Changes in hpcgap/lib/vec8bit.gi
+62
+28
Loading file...
Changes in lib/permdeco.gi
-6
+6
Loading file...
Changes in lib/wordass.gi
-15
+9
Loading file...
Changes in src/precord.c
-2
+4
+6
Loading file...
Changes in lib/stbcbckt.gi
+24
Loading file...
Changes in src/exprs.c
-6
-6
+12
Loading file...
Changes in lib/gaussian.gi
-17
Loading file...
Changes in lib/grp.gi
+45
+38
Loading file...
Changes in lib/ratfunul.gi
+27
+13
Loading file...
Changes in lib/orders.gi
+34
+18
Loading file...
Changes in lib/vspchom.gi
+42
+16
Loading file...
Changes in lib/algmat.gi
+4
+11
Loading file...
Changes in lib/wordlett.gi
+11
+4
Loading file...
Changes in lib/ctblfuns.gi
+83
+59
Loading file...
Changes in lib/pcgsind.gi
+17
+9
Loading file...
Changes in src/intfuncs.c
-1
+3
Loading file...
Changes in src/rational.c
-2
+2
Loading file...
Changes in src/debug.c
+1
Loading file...
Changes in lib/ratfun1.gi
-34
Loading file...
Changes in lib/randiso2.gi
-5
Loading file...
Changes in lib/meatauto.gi
+7
+5
Loading file...
Changes in lib/pcgsspec.gi
+1
+3
Loading file...
Changes in lib/ctbl.gi
+33
+26
Loading file...
Changes in lib/ghomperm.gi
+14
+6
Loading file...
Changes in src/listfunc.c
-5
+6
+7
Loading file...
Changes in lib/matrix.gi
-63
Loading file...
Changes in lib/grppc.gi
+59
+19
Loading file...
Changes in lib/grppclat.gi
-3
+2
Loading file...
Changes in lib/ideal.gi
+12
+11
Loading file...
Changes in lib/zlattice.gi
+4
Loading file...
Changes in lib/gprdpc.gi
+2
+1
Loading file...
Changes in lib/semigrp.gi
+33
+12
Loading file...
Changes in lib/numtheor.gi
+6
+3
Loading file...
Changes in lib/stbcrand.gi
+7
+3
Loading file...
Changes in lib/algliess.gi
-6
Loading file...
Changes in lib/grppcnrm.gi
-11
Loading file...
Changes in src/set.c
-4
+23
+5
Loading file...
Changes in lib/grptbl.gi
+10
+1
Loading file...
Changes in lib/string.gi
-18
-3
Loading file...
Changes in lib/oprtpcgs.gi
+15
+2
Loading file...
Changes in lib/grpcompl.gi
-1
Loading file...
Changes in lib/norad.gi
-3
-1
Loading file...
Changes in lib/csetperm.gi
-98
-4
Loading file...
Changes in lib/grppcint.gi
-6
Loading file...
Changes in lib/package.gi
+13
+5
Loading file...
Changes in src/bool.c
New
Loading file...
Changes in lib/trans.g
+1
Loading file...
Changes in lib/vecmat.gd
+17
Loading file...
Changes in lib/grpfree.gd
New
Loading file...
Changes in lib/padics.gd
+1
Loading file...
Changes in src/opers.h
-1
+1
Loading file...
Changes in lib/domain.gd
+1
Loading file...
Changes in lib/matobj1.gd
-8
Loading file...
Changes in lib/primality.gd
+6
Loading file...
Changes in lib/read3.g
-2
Loading file...
Changes in lib/record.gd
New
Loading file...
Changes in lib/ieee754.g
-10
Loading file...
Changes in lib/mat8bit.gd
-1
Loading file...
Changes in lib/grplatt.gd
-2
Loading file...
Changes in lib/helpbase.gd
+3
Loading file...
Changes in lib/vspchom.gd
+1
Loading file...
Changes in lib/fitfree.gd
-1
Loading file...
Changes in lib/relation.gd
+1
Loading file...
Changes in lib/extlset.gd
+1
Loading file...
Changes in lib/reesmat.gd
+6
Loading file...
Changes in lib/stbc.gd
+1
Loading file...
Changes in lib/lierep.gd
+1
Loading file...
Changes in lib/rwsgrp.gd
+2
Loading file...
Changes in lib/methsel2.g
New
Loading file...
Changes in src/gaputils.h
-2
Loading file...
Changes in lib/pperm.gi
+31
Loading file...
Changes in lib/matrix.gd
-8
Loading file...
Changes in lib/addmagma.gd
+16
Loading file...
Changes in lib/pcgspcg.gd
+1
Loading file...
Changes in grp/basicpcg.gi
+4
Loading file...
Changes in lib/alglie.gd
+2
Loading file...
Changes in lib/matint.gd
+2
Loading file...
Changes in grp/simple.gd
-1
Loading file...
Changes in lib/reread.g
+1
Loading file...
Changes in lib/ctblgrp.gd
-1
Loading file...
Changes in src/gvars.h
New
Loading file...
Changes in lib/ctblfuns.gd
+1
Loading file...
Changes in lib/ctblmono.gd
New
Loading file...
Changes in lib/tietze.gd
-1
Loading file...
Changes in lib/gasman.gd
-1
Loading file...
Changes in lib/mgmring.gd
+3
Loading file...
Changes in lib/kbsemi.gd
-4
Loading file...
Changes in lib/stbcbckt.gd
+1
Loading file...
Changes in lib/listcoef.gd
+1
Loading file...
Changes in lib/zmodnz.gd
+5
Loading file...
Changes in lib/field.gd
+1
Loading file...
Changes in lib/basis.gd
+3
Loading file...
Changes in lib/grpfp.gd
New
Loading file...
Changes in lib/string.gd
-1
Loading file...
Changes in lib/pcgs.gd
+3
Loading file...
Changes in lib/sgpres.gd
New
Loading file...
Changes in lib/list.g
+3
Loading file...
Changes in lib/ffe.gd
+4
Loading file...
Changes in lib/numtheor.gd
New
Loading file...
Changes in lib/algfp.gd
+1
Loading file...
Changes in lib/process.gd
+2
Loading file...
Changes in lib/syntaxtree.gi
+1
Loading file...
Changes in lib/semigrp.gd
-15
Loading file...
Changes in lib/list.gd
+16
Loading file...
Changes in lib/hpc/tasks.g
-3
Loading file...
Changes in lib/string.g
New
Loading file...
Changes in lib/vspc.gd
+4
Loading file...
Changes in lib/factgrp.gd
+2
Loading file...
Changes in lib/wordass.gd
-1
Loading file...
Changes in lib/wpobj.gi
+7
Loading file...
Changes in lib/monoid.gd
-5
Loading file...
Changes in lib/magma.gd
-1
Loading file...
Changes in lib/global.gd
New
Loading file...
Changes in lib/package.gd
New
Loading file...
Changes in lib/rws.gd
+12
Loading file...
Changes in lib/semiring.gd
+5
Loading file...
Changes in lib/csetgrp.gd
+1
Loading file...
Changes in lib/cache.gd
-15
Loading file...
Changes in lib/matobjplist.gd
-7
Loading file...
Changes in lib/clas.gd
-2
Loading file...
Changes in lib/word.gd
New
Loading file...
Changes in src/blister.h
New
Loading file...
Changes in grp/ree.gd
+1
Loading file...
Changes in grp/ree.gi
-1
Loading file...
Changes in lib/matobj2.gd
+3
Loading file...
Changes in lib/grppcext.gd
New
Loading file...
Changes in lib/module.gd
+4
Loading file...
Changes in lib/vec8bit.gd
+1
Loading file...
Changes in lib/grpnames.gd
+2
Loading file...
Changes in lib/combinat.gd
-3
Loading file...
Changes in src/hpc/tls.c
New
Loading file...
Changes in src/hpc/tls.h
New
Loading file...
Changes in lib/cyclotom.gd
+2
Loading file...
Changes in lib/grppc.gd
+4
Loading file...
Changes in lib/algrep.gd
+3
Loading file...
Changes in lib/ctblsymm.gd
+5
Loading file...
Changes in lib/ratfun.gd
+12
Loading file...
Changes in lib/fldabnum.gd
+13
Loading file...
Changes in lib/ringpoly.gd
+2
Loading file...
Changes in grp/basicprm.gi
+15
Loading file...
Changes in lib/ctblperm.gi
-2
Loading file...
Changes in grp/suzuki.gd
+1
Loading file...
Changes in lib/algebra.gd
+4
Loading file...
Changes in src/permutat_intern.hh
+3
Loading file...
Changes in grp/suzuki.gi
-2
Loading file...
Changes in hpcgap/lib/basis.gd
+3
Loading file...
Changes in hpcgap/lib/hpc/queue.g
+8
Loading file...
Changes in lib/morpheus.gd
-1
Loading file...
Changes in lib/pcgsind.gd
+2
Loading file...
Changes in lib/grpmat.gd
+5
Loading file...
Changes in lib/algsc.gd
+1
Loading file...
Changes in lib/mapping.gd
New
Loading file...
Changes in lib/rwspcclt.gd
+2
Loading file...
Changes in lib/semicong.gd
+1
Loading file...
Changes in lib/rwspcgrp.gd
+6
Loading file...
Changes in lib/tuples.gd
+4
Loading file...
Changes in lib/ring.gd
+1
Loading file...
Changes in lib/integer.gd
+4
Loading file...
Changes in grp/perf.gd
New
Loading file...
Changes in lib/global.g
-2
Loading file...
Changes in lib/arith.gd
+35
Loading file...
Changes in lib/random.gd
+1
Loading file...
Changes in lib/attr.gi
-8
Loading file...
Changes in lib/mgmcong.gd
+3
Loading file...
Changes in lib/attr.gd
New
Loading file...
Changes in lib/grppclat.gd
+2
Loading file...
Changes in lib/ghom.gd
+7
Loading file...
Changes in lib/flag.g
New
Loading file...
Changes in lib/ctblmaps.gd
+1
Loading file...
Changes in lib/extrset.gd
+2
Loading file...
Changes in lib/ghomfp.gd
New
Loading file...
Changes in lib/read5.g
-3
Loading file...
Changes in lib/grp.gd
-15
Loading file...
Changes in lib/gprd.gd
-3
Loading file...
Changes in lib/upoly.gd
-1
Loading file...
Changes in lib/grpperm.gd
-1
Loading file...
Changes in lib/twocohom.gd
New
Loading file...
Changes in lib/mgmhom.gi
+1
Loading file...
src/sysroots.c
Loading file...
src/tracing.c
Loading file...
lib/matobjnz.gd
Loading file...
hpcgap/lib/mapping1.gi
Loading file...
src/sysstr.h
Loading file...
src/gaptime.c
Loading file...
lib/mapping1.gi
Loading file...
lib/gaussian.gd
Loading file...
src/sysstr.c
Loading file...
lib/matobjnz.gi
Loading file...
src/trycatch.h
Loading file...
src/opers.cc
Loading file...
src/gapw95.c
Loading file...
grp/simple2.g
Loading file...
src/sha256.c
Loading file...
src/trycatch.c
Loading file...
src/hpc/cpu.c
Loading file...
lib/matrobjrowlist.gi
Loading file...
src/symbols.c
Loading file...
New file lib/assert.gd
New
Loading file...
New file grp/perf1.grp
New
Loading file...
New file hpcgap/lib/upolyirr.gi
New
Loading file...
New file grp/perf9.grp
New
Loading file...
New file hpcgap/lib/mapping.gi
New
Loading file...
New file src/hpc/c_oper1.c
New
Loading file...
New file src/c_type1.c
New
Loading file...
New file lib/random.g
New
Loading file...
New file src/opers.c
New
Loading file...
New file grp/imf1to9.grp
New
Loading file...
New file grp/clasmax.grp
New
Loading file...
New file grp/perf.grp
New
Loading file...
New file grp/perf5.grp
New
Loading file...
New file grp/perf12.grp
New
Loading file...
New file grp/perf11.grp
New
Loading file...
New file grp/perf3.grp
New
Loading file...
New file hpcgap/lib/ringpoly.gi
New
Loading file...
New file src/macfloat.h
New
Loading file...
New file hpcgap/lib/fldabnum.gi
New
Loading file...
New file grp/perf0.grp
New
Loading file...
New file grp/imf.grp
New
Loading file...
New file grp/perf8.grp
New
Loading file...
New file lib/assert.gi
New
Loading file...
New file hpcgap/lib/polyrat.gi
New
Loading file...
New file grp/perf6.grp
New
Loading file...
New file grp/perf2.grp
New
Loading file...
New file grp/perf10.grp
New
Loading file...
New file grp/imf12.grp
New
Loading file...
New file src/hpc/c_type1.c
New
Loading file...
New file src/c_oper1.c
New
Loading file...
New file grp/perf4.grp
New
Loading file...
New file grp/perf7.grp
New
Loading file...
Changes in grp/basicmat.gi
+3
Loading file...
Changes in lib/polyconw.gi
+4
+1
Loading file...
Changes in lib/float.gd
+1
Loading file...
Changes in lib/cyclotom.g
+7
Loading file...
Changes in grp/basicfp.gi
+4
Loading file...
Changes in lib/trans.gd
+2
Loading file...
Changes in lib/ctblmoli.gi
+3
Loading file...
Changes in lib/trans.gi
+32
Loading file...
Changes in lib/semipperm.gi
+19
Loading file...
Changes in lib/ctblpope.gi
+3
Loading file...
Changes in lib/read1.g
+3
Loading file...
Changes in lib/polyfinf.gi
+2
Loading file...
Changes in lib/reesmat.gi
+70
Loading file...
Changes in lib/grppcrep.gi
+7
Loading file...
Changes in lib/mapphomo.gd
+1
Loading file...
Changes in lib/ctblauto.gi
+4
Loading file...
Changes in grp/imf.gi
+7
Loading file...
Changes in lib/oprtperm.gi
+13
Loading file...
Changes in lib/oprt.gd
+6
Loading file...
Changes in lib/tcsemi.gi
+1
Loading file...
Changes in lib/smgrpfre.gi
+33
+8
Loading file...
Changes in lib/semitran.gi
+19
Loading file...
Changes in grp/glzmodmz.gi
+3
Loading file...
Changes in lib/pquot.gi
-1
+5
Loading file...
Changes in lib/ctbl.gd
+19
Loading file...
Changes in lib/ctblmaps.gi
+25
+3
Loading file...
Changes in lib/grpnames.gi
+26
+1
Loading file...
Changes in lib/semiquo.gi
+1
Loading file...
Changes in lib/object.gd
+3
Loading file...
Changes in lib/integer.gi
+31
Loading file...
Changes in lib/coll.gd
+10
Loading file...
Changes in lib/grppccom.gi
+8
Loading file...
Changes in lib/ctblmono.gi
-6
-4
Loading file...
Changes in lib/zmodnz.gi
+66
Loading file...
Changes in lib/partitio.gi
+15
Loading file...
Changes in lib/csetpc.gi
+3
Loading file...
Changes in src/range.c
-2
-3
+2
Loading file...
Changes in lib/schursym.gi
+4
Loading file...
Changes in hpcgap/lib/integer.gi
+31
Loading file...
Changes in lib/vspcmat.gi
+25
Loading file...
Changes in lib/boolean.g
+1
Loading file...
Changes in lib/filter.g
+9
Loading file...
Changes in lib/ghom.gi
+59
+9
Loading file...
Changes in lib/ghomfp.gi
-2
+7
Loading file...
Changes in src/intrprtr.c
-195
-6
-1
Loading file...
Changes in lib/teaching.g
+9
Loading file...
Changes in lib/pcgscomp.gi
+6
Loading file...
Changes in lib/grppcatr.gi
+15
Loading file...
Changes in lib/lierep.gi
-1
+56
Loading file...
Changes in lib/rwspcgrp.gi
+20
Loading file...
Changes in lib/helpdef.gi
-1
+2
Loading file...
Changes in hpcgap/lib/rwspcgrp.gi
+20
Loading file...
Changes in src/objcftl.c
-3
Loading file...
Changes in lib/grpperm.gi
-2
+45
Loading file...
Changes in lib/groebner.gi
-1
+22
Loading file...
Changes in lib/function.gi
+9
+1
Loading file...
Changes in lib/matblock.gi
+20
Loading file...
Changes in lib/coll.gi
-4
+146
Loading file...
Changes in src/code.c
-3
-2
+9
Loading file...
Changes in grp/classic.gi
-65
-9
Loading file...
Changes in lib/tietze.gi
-13
+5
Loading file...
Changes in src/streams.c
-54
+17
+55
Loading file...
Changes in lib/vspcrow.gi
-21
-10
Loading file...
Changes in lib/fpmon.gi
+12
Loading file...
Changes in hpcgap/lib/tuples.gi
+29
Loading file...
Changes in src/macfloat.c
-18
-1
Loading file...
Changes in lib/oprt.gi
-20
-19
Loading file...
Changes in src/vector.c
-2
Loading file...
Changes in lib/tuples.gi
+29
Loading file...
Changes in src/vars.c
-9
+4
+4
Loading file...
Changes in lib/randiso.gi
-3
+2
Loading file...
Changes in src/vecgf2.c
-107
+30
+102
Loading file...
Changes in lib/stbc.gi
-3
+30
Loading file...
Changes in lib/galois.gi
-2
+9
Loading file...
Changes in lib/memusage.gi
+2
Loading file...
Changes in lib/dt.g
+11
Loading file...
Changes in lib/ctblsymm.gi
-4
+13
Loading file...
Changes in src/objects.h
-1
-2
+1
Loading file...
Changes in hpcgap/lib/polyconw.gi
+5
Loading file...
Changes in lib/cyclotom.gi
-4
+24
Loading file...
Changes in lib/grpfree.gi
+46
+1
Loading file...
Changes in lib/streams.gd
+18
Loading file...
Changes in lib/modulrow.gi
-2
+16
Loading file...
Changes in lib/fitfree.gi
-10
-18
Loading file...
Changes in lib/rwspcsng.gi
+64
Loading file...
Changes in lib/zmodnze.gi
+19
Loading file...
Changes in lib/grpprmcs.gi
-10
+20
Loading file...
Changes in lib/pcgspcg.gi
-2
+49
Loading file...
Changes in lib/matint.gi
-1
+34
Loading file...
Changes in lib/grppcfp.gi
-2
+11
Loading file...
Changes in src/read.c
-16
+101
+9
Loading file...
Changes in src/objects.c
-20
+7
+13
Loading file...
Changes in lib/ringsc.gi
-1
+35
Loading file...
Changes in lib/ffe.gi
+38
Loading file...
Changes in lib/wordrep.gi
+68
+5
Loading file...
Changes in lib/upolyirr.gi
+4
Loading file...
Changes in lib/files.gi
-1
+4
Loading file...
Changes in src/integer.c
-13
+12
+3
Loading file...
Changes in lib/algsc.gi
+61
Loading file...
Changes in lib/pcgsperm.gi
-4
+32
Loading file...
Changes in lib/pcgsnice.gi
+3
Loading file...
Changes in src/plist.h
-2
-2
+1
Loading file...
Changes in lib/ratfun.gi
-3
+77
Loading file...
Changes in lib/type.g
+17
+1
Loading file...
Changes in lib/options.gi
+4
Loading file...
Changes in lib/init.g
-4
+9
Loading file...
Changes in lib/record.gi
+7
Loading file...
Changes in lib/fldabnum.gi
-3
+64
Loading file...
Changes in src/vec8bit.c
-131
+49
+103
Loading file...
Changes in lib/set.gi
+3
Loading file...
Changes in lib/algrep.gi
-3
+90
Loading file...
Changes in lib/modulmat.gi
+13
Loading file...
Changes in lib/mat8bit.gi
+47
+5
Loading file...
Changes in lib/mgmring.gi
+43
+2
Loading file...
Changes in lib/tom.gi
-9
+54
Loading file...
Changes in lib/ffe.g
+11
Loading file...
Changes in lib/oprtglat.gi
-9
+2
Loading file...
Changes in lib/oper.g
-8
-11
Loading file...
Changes in lib/ctblpc.gi
-1
-10
Loading file...
Changes in lib/grpffmat.gi
-4
+30
Loading file...
Changes in lib/unknown.gi
-1
+19
Loading file...
Changes in hpcgap/lib/ratfun.gi
-3
+77
Loading file...
Changes in src/funcs.c
-5
+9
+1
Loading file...
Changes in lib/basis.gi
-3
+48
Loading file...
Changes in lib/info.gi
+18
+1
Loading file...
Changes in lib/mgmadj.gi
-1
+14
Loading file...
Changes in hpcgap/lib/cmdleditx.g
+4
Loading file...
Changes in lib/upoly.gi
+4
Loading file...
Changes in lib/grpreps.gi
-3
+1
Loading file...
Changes in lib/fpsemi.gi
+13
Loading file...
Changes in lib/global.gi
+9
Loading file...
Changes in lib/algfld.gi
+67
Loading file...
Changes in lib/pcgsmodu.gi
-1
+44
Loading file...
Changes in lib/fieldfin.gi
-2
+31
Loading file...
Changes in lib/listcoef.gi
+70
Loading file...
Changes in lib/list.gi
+234
+12
Loading file...
Changes in lib/rwssmg.gi
+14
Loading file...
Changes in lib/helpbase.gi
-2
+19
Loading file...
Changes in lib/ringpoly.gi
+32
Loading file...
Changes in lib/basismut.gi
-1
+14
Loading file...
Changes in lib/mapping.gi
-1
+79
Loading file...
Changes in hpcgap/lib/basis.gi
-4
+49
Loading file...
Changes in lib/object.gi
+26
Loading file...
Changes in src/stats.c
-10
+4
+2
Loading file...
Changes in lib/onecohom.gi
-7
+23
Loading file...
Changes in lib/variable.g
+10
Loading file...
Changes in lib/pcgs.gi
-3
+65
Loading file...
Changes in lib/error.g
+10
+6
Loading file...
Changes in hpcgap/lib/userpref.g
-2
+7
Loading file...
Changes in lib/userpref.g
-2
+7
Loading file...
Changes in lib/word.gi
+10
Loading file...
Changes in lib/ctblgrp.gi
-22
-34
Loading file...
Changes in lib/permutat.g
-2
+13
Loading file...
Changes in lib/rvecempt.gi
+13
Loading file...
Changes in src/blister.c
-12
+10
+1
Loading file...
Changes in src/plist.c
-29
+32
+9
Loading file...
Changes in lib/addcoset.gi
+12
Loading file...
Changes in lib/liefam.gi
-1
+26
Loading file...
Changes in lib/grpramat.gi
-3
+15
Loading file...
Changes in lib/rwspcclt.gi
-1
+26
Loading file...
Changes in lib/rwsdt.gi
-3
+25
Loading file...
Changes in lib/csetgrp.gi
-13
+38
Loading file...
Changes in lib/system.g
-15
-13
Loading file...
Changes in lib/module.gi
-1
+11
Loading file...
Changes in lib/type.gi
-1
+9
Loading file...
Changes in lib/domain.gi
-1
+23
Loading file...
Changes in lib/test.gi
-19
-26
Loading file...
Changes in src/vec8bit.h
-1
+1
Loading file...
Changes in lib/hpc/thread1.g
+16
Loading file...
Changes in src/finfield.c
-11
-1
+13
Loading file...
Changes in lib/mgmcong.gi
+36
Loading file...
Changes in src/weakptr.c
-11
+4
+6
Loading file...
Changes in src/cyclotom.c
-14
-4
+25
Loading file...
Changes in src/hpc/thread.c
-41
+16
+34
Loading file...
Changes in lib/modfree.gi
-2
+20
Loading file...
Changes in lib/grppcprp.gi
+1
Loading file...
Changes in lib/overload.g
+10
Loading file...
Changes in lib/grpnice.gd
+23
+1
Loading file...
Changes in lib/fastendo.gi
+11
Loading file...
Changes in lib/obsolete.gi
-11
+6
Loading file...
Changes in src/pperm.cc
-72
+198
+30
Loading file...
Changes in hpcgap/lib/helpbase.gi
-1
+26
Loading file...
Changes in hpcgap/lib/hpc/stdtasks.g
-1
+31
Loading file...
Changes in hpcgap/lib/hpc/serialize.g
+5
Loading file...
Changes in lib/grpmat.gi
-17
+4
Loading file...
Changes in lib/mapprep.gi
-7
+94
Loading file...
Changes in lib/methwhy.g
-7
+3
Loading file...
Changes in src/iostream.c
-26
+16
+25
Loading file...
Changes in lib/magma.gi
-10
+49
Loading file...
Changes in lib/semirel.gi
-4
+56
Loading file...
Changes in lib/profile.g
-5
+14
Loading file...
Changes in lib/operdebug.g
+1
Loading file...
Changes in lib/pager.gi
-5
+4
Loading file...
Changes in lib/clas.gi
-5
+32
Loading file...
Changes in lib/schur.gi
-6
+12
Loading file...
Changes in src/hpc/misc.c
-1
+1
+1
Loading file...
Changes in lib/alghom.gi
-6
+46
Loading file...
Changes in lib/vecmat.gi
-31
+39
Loading file...
Changes in lib/adjoin.gi
+9
Loading file...
Changes in lib/vspc.gi
-2
+23
Loading file...
Changes in lib/padics.gi
-3
+36
Loading file...
Changes in lib/helpview.gi
-22
+1
Loading file...
Changes in lib/relation.gi
-4
+63
Loading file...
Changes in lib/invsgp.gi
+31
Loading file...
Changes in lib/rws.gi
+16
Loading file...
Changes in lib/dict.gi
+50
Loading file...
Changes in lib/ring.gi
-3
+73
Loading file...
Changes in src/listoper.c
-35
+36
+11
Loading file...
Changes in src/hpc/aobjects.c
-46
+74
+42
Loading file...
Changes in src/julia_gc.c
-16
+38
+23
Loading file...
Changes in lib/rwsgrp.gi
-2
+21
Loading file...
Changes in src/calls.c
-21
+22
+3
Loading file...
Changes in grp/simple.gi
-27
-44
Loading file...
Changes in lib/cmdleditx.g
+7
Loading file...
Changes in lib/rwspccoc.gi
-2
+25
Loading file...
Changes in lib/ringhom.gi
-2
+23
Loading file...
Changes in src/gvars.c
-19
+80
+14
Loading file...
Changes in hpcgap/lib/variable.g
-3
+13
Loading file...
Changes in src/gasman.h
-1
-2
Loading file...
Changes in lib/field.gi
-5
+64
Loading file...
Changes in lib/semicong.gi
+21
Loading file...
Changes in hpcgap/lib/hpc/thread.g
+12
Loading file...
Changes in src/records.c
+65
+4
Loading file...
Changes in lib/idealalg.gi
-6
+24
Loading file...
Changes in lib/rational.gi
-3
+26
Loading file...
Changes in src/profile.c
-15
+19
+10
Loading file...
Changes in src/costab.c
-32
-15
+45
Loading file...
Changes in src/ariths.h
-3
+2
Loading file...
Changes in lib/mapphomo.gi
-7
+44
Loading file...
Changes in lib/smgideal.gi
-4
+19
Loading file...
Changes in src/sysfiles.c
-59
+79
+30
Loading file...
Changes in lib/streams.gi
-17
+86
Loading file...
Changes in src/hpc/region.c
-8
-1
Loading file...
Changes in src/objfgelm.cc
-24
+46
+1
Loading file...
Changes in src/lists.c
-39
+19
+2
Loading file...
Changes in lib/monoid.gi
-4
+17
Loading file...
Changes in lib/morpheus.gi
-186
-138
Loading file...
Changes in lib/algfp.gi
-6
+29
Loading file...
Changes in src/lists.h
-7
+3
+3
Loading file...
Changes in hpcgap/lib/hpc/smallrgn.g
+2
Loading file...
Changes in src/boehm_gc.c
-7
-1
+15
Loading file...
Changes in hpcgap/lib/hpc/actor.g
+3
Loading file...
Changes in src/stringobj.c
-13
-25
+2
Loading file...
Changes in src/info.c
-2
+2
Loading file...
Changes in lib/arith.gi
-8
+72
Loading file...
Changes in src/stringobj.h
-1
-2
+3
Loading file...
Changes in src/hpc/serialize.c
-19
+72
+4
Loading file...
Changes in src/permutat.cc
-63
+105
+8
Loading file...
Changes in src/hpc/traverse.c
-11
+26
+1
Loading file...
Changes in lib/claspcgs.gi
-13
-167
Loading file...
Changes in lib/teachmod.g
+7
Loading file...
Changes in src/bits_intern.h
-4
+6
+1
Loading file...
Changes in lib/gpprmsya.gi
-87
+143
Loading file...
Changes in lib/float.gi
-7
+71
Loading file...
Changes in hpcgap/demo/cancel.g
+1
Loading file...
Changes in src/trans.h
-2
+2
Loading file...
Changes in lib/addmagma.gi
-6
+46
Loading file...
Changes in src/precord.h
-2
+2
Loading file...
Changes in src/sctable.c
-9
+18
+2
Loading file...
Changes in src/hookintrprtr.c
-6
+6
Loading file...
Changes in src/tietze.c
-37
-15
+52
Loading file...
Changes in hpcgap/lib/filter.gi
-9
-2
Loading file...
Changes in lib/kbsemi.gi
-112
-36
Loading file...
Changes in lib/custom_streams.gi
-2
+17
Loading file...
Changes in lib/mgmideal.gi
-4
+19
Loading file...
Changes in src/gasman.c
-34
-6
+52
Loading file...
Changes in src/gap.c
-21
+144
+12
Loading file...
Changes in lib/gpfpiso.gi
-882
-410
Loading file...
Changes in src/baltree.h
-4
-5
+7
Loading file...
Changes in lib/filter.gi
-10
-2
Loading file...
Changes in src/sysmem.c
-18
-13
+8
Loading file...
Changes in src/error.c
-17
-2
+30
Loading file...
Changes in src/collectors.cc
-80
+117
+50
Loading file...
Changes in src/vars.h
-2
-2
+9
Loading file...
Changes in src/objpcgel.cc
-8
+32
+3
Loading file...
Changes in src/modules.c
-50
+47
+16
Loading file...
Changes in src/hookintrprtr.h
-1
+1
Loading file...
Changes in src/finfield.h
-7
+5
+2
Loading file...
Changes in lib/newprofile.g
+4
Loading file...
Changes in src/sortbase.h
-19
+19
Loading file...
Changes in src/dynarray.h
-6
-1
+6
Loading file...
Changes in hpcgap/lib/hpc/altview.g
+3
Loading file...
Changes in src/libgap-api.c
-7
-12
-34
Loading file...
Changes in src/saveload.c
-27
-8
+56
Loading file...
Changes in grp/classic.gd
-85
-39
Loading file...
Changes in src/integer.h
-2
-2
+4
Loading file...
Changes in src/permutat.h
-2
-5
+7
Loading file...
Changes in src/funcs.h
-1
+1
Loading file...
Changes in src/exprs.h
-2
-2
+4
Loading file...
Changes in src/scanner.h
+2
Loading file...