Files Coverage
Sources/Bow/Arrow/Cokleisli.swift 20.69%
Sources/Bow/Arrow/Function0.swift 75.86%
Sources/Bow/Arrow/Function1.swift 46.67%
Sources/Bow/Arrow/FunctionK.swift 0.00%
Sources/Bow/Arrow/Kleisli.swift 54.55%
Sources/Bow/Data/ArrayK.swift 63.41%
Sources/Bow/Data/Const.swift 88.89%
Sources/Bow/Data/Coreader.swift 0.00%
Sources/Bow/Data/Day.swift 67.44%
Sources/Bow/Data/DictionaryK.swift 0.00%
Sources/Bow/Data/Either.swift 64.65%
Sources/Bow/Data/EitherK.swift 91.30%
Sources/Bow/Data/Eval.swift 67.50%
Sources/Bow/Data/Id.swift 90.00%
Sources/Bow/Data/Ior.swift 63.33%
Sources/Bow/Data/Moore.swift 88.24%
Sources/Bow/Data/NonEmptyArray.swift 71.26%
Sources/Bow/Data/Option.swift 64.10%
Sources/Bow/Data/Result.swift 66.67%
Sources/Bow/Data/SetK.swift 0.00%
Sources/Bow/Data/Store.swift 76.19%
Sources/Bow/Data/Sum.swift 93.10%
Sources/Bow/Data/Try.swift 62.24%
Sources/Bow/Data/Validated.swift 79.35%
Sources/Bow/Instances/BoolInstances.swift 0.00%
Sources/Bow/Instances/NumberInstances.swift 100.00%
Sources/Bow/Instances/OptionInstances.swift 0.00%
Sources/Bow/Instances/StringInstances.swift 100.00%
Sources/Bow/Syntax/BooleanFunctions.swift 100.00%
Sources/Bow/Syntax/Curry.swift 100.00%
Sources/Bow/Syntax/HigherKinds.swift 100.00%
Sources/Bow/Syntax/Memoization.swift 100.00%
Sources/Bow/Syntax/PartialApplication.swift 100.00%
Sources/Bow/Syntax/Predef.swift 36.84%
Sources/Bow/Syntax/Reverse.swift 100.00%
Sources/Bow/Transformers/EitherT.swift 63.16%
Sources/Bow/Transformers/OptionT.swift 74.42%
Sources/Bow/Transformers/StateT.swift 53.01%
Sources/Bow/Transformers/WriterT.swift 57.73%
Sources/Bow/Typeclasses/Applicative.swift 52.83%
Sources/Bow/Typeclasses/ApplicativeError.swift 39.47%
Sources/Bow/Typeclasses/Comonad.swift 75.00%
Sources/Bow/Typeclasses/Comparable.swift 100.00%
Sources/Bow/Typeclasses/Contravariant.swift 0.00%
Sources/Bow/Typeclasses/EquatableK.swift 50.00%
Sources/Bow/Typeclasses/Foldable.swift 38.10%
Sources/Bow/Typeclasses/Functor.swift 50.00%
Sources/Bow/Typeclasses/FunctorFilter.swift 60.00%
Sources/Bow/Typeclasses/Invariant.swift 100.00%
Sources/Bow/Typeclasses/Monad.swift 24.32%
Sources/Bow/Typeclasses/MonadCombine.swift 0.00%
Sources/Bow/Typeclasses/MonadComprehensions/BindingExpression.swift 100.00%
Sources/Bow/Typeclasses/MonadComprehensions/BindingOperator.swift 21.43%
Sources/Bow/Typeclasses/MonadComprehensions/BoundVar.swift 11.89%
Sources/Bow/Typeclasses/MonadComprehensions/MonadComprenhensions.swift 90.00%
Sources/Bow/Typeclasses/MonadComprehensions/ReaderBindingExpression.swift 0.00%
Sources/Bow/Typeclasses/MonadComprehensions/StateBindingExpression.swift 100.00%
Sources/Bow/Typeclasses/MonadComprehensions/WriterBindingExpression.swift 0.00%
Sources/Bow/Typeclasses/MonadError.swift 66.67%
Sources/Bow/Typeclasses/MonadFilter.swift 66.67%
Sources/Bow/Typeclasses/MonadReader.swift 0.00%
Sources/Bow/Typeclasses/MonadState.swift 21.05%
Sources/Bow/Typeclasses/MonadWriter.swift 44.44%
Sources/Bow/Typeclasses/MonoidK.swift 100.00%
Sources/Bow/Typeclasses/NonEmptyReducible.swift 0.00%
Sources/Bow/Typeclasses/Reducible.swift 0.00%
Sources/Bow/Typeclasses/Selective.swift 0.00%
Sources/Bow/Typeclasses/Semigroup.swift 66.67%
Sources/Bow/Typeclasses/SemigroupK.swift 100.00%
Sources/Bow/Typeclasses/Traverse.swift 20.00%
Sources/Bow/Typeclasses/TraverseFilter.swift 50.00%
Tests/BowGenerators/Arrow/Function0+Gen.swift 100.00%
Tests/BowGenerators/Arrow/Function1+Gen.swift 100.00%
Tests/BowGenerators/Arrow/Kleisli+Gen.swift 60.00%
Tests/BowGenerators/Data/ArrayK+Gen.swift 100.00%
Tests/BowGenerators/Data/Const+Gen.swift 100.00%
Tests/BowGenerators/Data/Day+Gen.swift 100.00%
Tests/BowGenerators/Data/Either+Gen.swift 100.00%
Tests/BowGenerators/Data/EitherK+Gen.swift 66.67%
Tests/BowGenerators/Data/Eval+Gen.swift 100.00%
Tests/BowGenerators/Data/Id+Gen.swift 100.00%
Tests/BowGenerators/Data/Ior+Gen.swift 100.00%
Tests/BowGenerators/Data/Moore+Gen.swift 57.14%
Tests/BowGenerators/Data/NonEmptyArray+Gen.swift 100.00%
Tests/BowGenerators/Data/Option+Gen.swift 100.00%
Tests/BowGenerators/Data/Store+Gen.swift 50.00%
Tests/BowGenerators/Data/Sum+Gen.swift 75.00%
Tests/BowGenerators/Data/Try+Gen.swift 100.00%
Tests/BowGenerators/Data/Validated+Gen.swift 100.00%
Tests/BowGenerators/Transformers/EitherT+Gen.swift 50.00%
Tests/BowGenerators/Transformers/OptionT+Gen.swift 50.00%
Tests/BowGenerators/Transformers/StateT+Gen.swift 66.67%
Tests/BowGenerators/Transformers/WriterT+Gen.swift 50.00%
Tests/BowGenerators/Typeclasses/ArbitraryK.swift 66.67%
Tests/BowLaws/AlternativeLaws.swift 100.00%
Tests/BowLaws/ApplicativeErrorLaws.swift 89.58%
Tests/BowLaws/ApplicativeLaws.swift 100.00%
Tests/BowLaws/BimonadLaws.swift 100.00%
Tests/BowLaws/BindingOperatorOverload.swift 9.09%
Tests/BowLaws/ComonadLaws.swift 100.00%
Tests/BowLaws/ComparableLaws.swift 100.00%
Tests/BowLaws/ContravariantLaws.swift 0.00%
Tests/BowLaws/CustomStringConvertibleLaws.swift 100.00%
Tests/BowLaws/EqualityFunctions.swift 100.00%
Tests/BowLaws/EquatableKLaws.swift 100.00%
Tests/BowLaws/EquatableLaws.swift 100.00%
Tests/BowLaws/FoldableLaws.swift 100.00%
Tests/BowLaws/FunctorFilterLaws.swift 100.00%
Tests/BowLaws/FunctorLaws.swift 100.00%
Tests/BowLaws/InvariantLaws.swift 100.00%
Tests/BowLaws/MonadCombineLaws.swift 100.00%
Tests/BowLaws/MonadErrorLaws.swift 100.00%
Tests/BowLaws/MonadFilterLaws.swift 100.00%
Tests/BowLaws/MonadLaws.swift 94.59%
Tests/BowLaws/MonadStateLaws.swift 100.00%
Tests/BowLaws/MonadWriterLaws.swift 100.00%
Tests/BowLaws/MonoidKLaws.swift 100.00%
Tests/BowLaws/MonoidLaws.swift 100.00%
Tests/BowLaws/PropertyOperatorOverload.swift 25.00%
Tests/BowLaws/SelectiveLaws.swift 100.00%
Tests/BowLaws/SemigroupKLaws.swift 100.00%
Tests/BowLaws/SemigroupLaws.swift 100.00%
Tests/BowLaws/TraverseFilterLaws.swift 100.00%
Tests/BowLaws/TraverseLaws.swift 100.00%
Tests/BowTests/Arrow/Function0Test.swift 100.00%
Tests/BowTests/Arrow/Function1Test.swift 100.00%
Tests/BowTests/Arrow/KleisliTest.swift 100.00%
Tests/BowTests/Data/ArrayKTest.swift 100.00%
Tests/BowTests/Data/ConstTest.swift 100.00%
Tests/BowTests/Data/DayTest.swift 92.31%
Tests/BowTests/Data/EitherKTest.swift 100.00%
Tests/BowTests/Data/EitherTest.swift 100.00%
Tests/BowTests/Data/EvalTest.swift 100.00%
Tests/BowTests/Data/IdTest.swift 100.00%
Tests/BowTests/Data/IorTest.swift 100.00%
Tests/BowTests/Data/MooreTest.swift 100.00%
Tests/BowTests/Data/NonEmptyArrayTest.swift 100.00%
Tests/BowTests/Data/OptionTest.swift 100.00%
Tests/BowTests/Data/ResultTest.swift 100.00%
Tests/BowTests/Data/SetKTest.swift 0.00%
Tests/BowTests/Data/StoreTest.swift 95.00%
Tests/BowTests/Data/SumTest.swift 100.00%
Tests/BowTests/Data/TryTest.swift 100.00%
Tests/BowTests/Data/ValidatedTest.swift 100.00%
Tests/BowTests/Instances/NumberInstancesTest.swift 100.00%
Tests/BowTests/Instances/StringInstancesTest.swift 100.00%
Tests/BowTests/Syntax/BooleanFunctionsTest.swift 100.00%
Tests/BowTests/Syntax/CurryTest.swift 100.00%
Tests/BowTests/Syntax/MemoizationTest.swift 100.00%
Tests/BowTests/Syntax/PartialApplicationTest.swift 100.00%
Tests/BowTests/Syntax/PredefTest.swift 100.00%
Tests/BowTests/Syntax/ReverseTest.swift 100.00%
Tests/BowTests/Transformers/EitherTTest.swift 100.00%
Tests/BowTests/Transformers/OptionTTest.swift 100.00%
Tests/BowTests/Transformers/StateTTest.swift 100.00%
Tests/BowTests/Transformers/WriterTTest.swift 100.00%
Project Totals (156 files) 72.26%
Loading