arviz-devs / arviz
Files Coverage
arviz/data/__init__.py 100.00%
arviz/data/base.py 90.00%
arviz/data/converters.py 67.14%
arviz/data/datasets.py 98.36%
arviz/data/inference_data.py 83.84%
arviz/data/io_cmdstan.py 48.85%
arviz/data/io_cmdstanpy.py 21.69%
arviz/data/io_dict.py 92.74%
arviz/data/io_emcee.py 12.50%
arviz/data/io_json.py 66.67%
arviz/data/io_netcdf.py 100.00%
arviz/data/io_numpyro.py 23.81%
arviz/data/io_pyjags.py 25.53%
arviz/data/io_pymc3.py 19.78%
arviz/data/io_pyro.py 24.67%
arviz/data/io_pystan.py 14.26%
arviz/data/io_tfp.py 14.42%
arviz/plots/__init__.py 100.00%
arviz/plots/autocorrplot.py 100.00%
arviz/plots/backends/__init__.py 29.63%
arviz/plots/backends/bokeh/__init__.py 89.19%
arviz/plots/backends/bokeh/autocorrplot.py 97.22%
arviz/plots/backends/bokeh/bpvplot.py 83.51%
arviz/plots/backends/bokeh/compareplot.py 100.00%
arviz/plots/backends/bokeh/densityplot.py 92.21%
arviz/plots/backends/bokeh/distcomparisonplot.py 100.00%
arviz/plots/backends/bokeh/distplot.py 86.36%
arviz/plots/backends/bokeh/elpdplot.py 86.67%
arviz/plots/backends/bokeh/energyplot.py 93.44%
arviz/plots/backends/bokeh/essplot.py 98.51%
arviz/plots/backends/bokeh/forestplot.py 94.62%
arviz/plots/backends/bokeh/hdiplot.py 100.00%
arviz/plots/backends/bokeh/jointplot.py 98.21%
arviz/plots/backends/bokeh/kdeplot.py 93.38%
arviz/plots/backends/bokeh/khatplot.py 98.51%
arviz/plots/backends/bokeh/loopitplot.py 94.52%
arviz/plots/backends/bokeh/mcseplot.py 98.57%
arviz/plots/backends/bokeh/pairplot.py 86.81%
arviz/plots/backends/bokeh/parallelplot.py 100.00%
arviz/plots/backends/bokeh/posteriorplot.py 98.11%
arviz/plots/backends/bokeh/ppcplot.py 97.58%
arviz/plots/backends/bokeh/rankplot.py 93.44%
arviz/plots/backends/bokeh/separationplot.py 100.00%
arviz/plots/backends/bokeh/traceplot.py 94.44%
arviz/plots/backends/bokeh/violinplot.py 93.75%
arviz/plots/backends/matplotlib/__init__.py 91.07%
arviz/plots/backends/matplotlib/autocorrplot.py 96.77%
arviz/plots/backends/matplotlib/bpvplot.py 82.47%
arviz/plots/backends/matplotlib/compareplot.py 97.37%
arviz/plots/backends/matplotlib/densityplot.py 98.46%
arviz/plots/backends/matplotlib/distcomparisonplot.py 91.07%
arviz/plots/backends/matplotlib/distplot.py 95.16%
arviz/plots/backends/matplotlib/elpdplot.py 96.94%
arviz/plots/backends/matplotlib/energyplot.py 90.00%
arviz/plots/backends/matplotlib/essplot.py 98.91%
arviz/plots/backends/matplotlib/forestplot.py 98.01%
arviz/plots/backends/matplotlib/hdiplot.py 95.65%
arviz/plots/backends/matplotlib/jointplot.py 98.18%
arviz/plots/backends/matplotlib/kdeplot.py 98.75%
arviz/plots/backends/matplotlib/khatplot.py 75.00%
arviz/plots/backends/matplotlib/loopitplot.py 98.75%
arviz/plots/backends/matplotlib/mcseplot.py 98.84%
arviz/plots/backends/matplotlib/pairplot.py 92.02%
arviz/plots/backends/matplotlib/parallelplot.py 96.30%
arviz/plots/backends/matplotlib/posteriorplot.py 98.25%
arviz/plots/backends/matplotlib/ppcplot.py 98.08%
arviz/plots/backends/matplotlib/rankplot.py 96.00%
arviz/plots/backends/matplotlib/separationplot.py 97.83%
arviz/plots/backends/matplotlib/traceplot.py 98.75%
arviz/plots/backends/matplotlib/violinplot.py 92.65%
arviz/plots/bpvplot.py 79.25%
arviz/plots/compareplot.py 100.00%
arviz/plots/densityplot.py 88.89%
arviz/plots/distcomparisonplot.py 92.31%
arviz/plots/distplot.py 90.48%
arviz/plots/elpdplot.py 100.00%
arviz/plots/energyplot.py 100.00%
arviz/plots/essplot.py 100.00%
arviz/plots/forestplot.py 91.18%
arviz/plots/hdiplot.py 88.14%
arviz/plots/jointplot.py 96.15%
arviz/plots/kdeplot.py 96.88%
arviz/plots/khatplot.py 100.00%
arviz/plots/loopitplot.py 97.73%
arviz/plots/mcseplot.py 100.00%
arviz/plots/pairplot.py 88.00%
arviz/plots/parallelplot.py 97.56%
arviz/plots/plot_utils.py 94.83%
arviz/plots/posteriorplot.py 87.50%
arviz/plots/ppcplot.py 93.44%
arviz/plots/rankplot.py 90.32%
arviz/plots/separationplot.py 73.68%
arviz/plots/traceplot.py 95.12%
arviz/plots/violinplot.py 83.33%
arviz/rcparams.py 93.13%
arviz/stats/__init__.py 100.00%
arviz/stats/density_utils.py 64.66%
arviz/stats/diagnostics.py 99.26%
arviz/stats/stats.py 96.31%
arviz/stats/stats_refitting.py 17.78%
arviz/stats/stats_utils.py 95.55%
arviz/utils.py 89.29%
arviz/wrappers/__init__.py 100.00%
arviz/wrappers/base.py 21.15%
arviz/wrappers/wrap_pystan.py 57.14%
Project Totals (105 files) 78.49%
Loading