OpenAADL / ocarina

Compare 60cc1ef ... +0 ... a9b385b

Coverage Reach
backends/po_hi_ada/ocarina-backends-po_hi_ada-job.adb backends/po_hi_ada/ocarina-backends-po_hi_ada-activity.adb backends/po_hi_ada/ocarina-backends-po_hi_ada-mapping.adb backends/po_hi_ada/ocarina-backends-po_hi_ada-types.adb backends/po_hi_ada/ocarina-backends-po_hi_ada-deployment.adb backends/po_hi_ada/ocarina-backends-po_hi_ada-transport.adb backends/po_hi_ada/ocarina-backends-po_hi_ada-subprograms.adb backends/po_hi_ada/ocarina-backends-po_hi_ada-marshallers.adb backends/po_hi_ada/ocarina-backends-po_hi_ada.adb backends/po_hi_ada/ocarina-backends-po_hi_ada-naming.adb backends/po_hi_ada/ocarina-backends-po_hi_ada-runtime.adb backends/po_hi_ada/ocarina-backends-po_hi_ada-main.adb backends/po_hi_ada/ocarina-backends-po_hi_ada.ads backends/po_hi_c/ocarina-backends-po_hi_c-deployment.adb backends/po_hi_c/ocarina-backends-po_hi_c-activity.adb backends/po_hi_c/ocarina-backends-po_hi_c-marshallers.adb backends/po_hi_c/ocarina-backends-po_hi_c-main.adb backends/po_hi_c/ocarina-backends-po_hi_c.adb backends/po_hi_c/ocarina-backends-po_hi_c-request.adb backends/po_hi_c/ocarina-backends-po_hi_c-naming.adb backends/po_hi_c/ocarina-backends-po_hi_c-runtime.adb backends/arinc653/ocarina-backends-pok_c-deployment.adb backends/arinc653/ocarina-backends-pok_c-activity.adb backends/arinc653/ocarina-backends-pok_c-main.adb backends/arinc653/ocarina-backends-pok_c-makefile.adb backends/arinc653/ocarina-backends-pok_c-runtime.adb backends/arinc653/ocarina-backends-pok_c-naming.adb backends/arinc653/ocarina-backends-pok_c.adb backends/arinc653/ocarina-backends-pok_c.ads backends/lnt/ocarina-backends-lnt-tree_generator_processor.adb backends/lnt/ocarina-backends-lnt-printer.adb backends/lnt/ocarina-backends-lnt-components.adb backends/lnt/ocarina-backends-lnt-tree_generator_main.adb backends/lnt/ocarina-backends-lnt-tree_generator_thread.adb backends/lnt/ocarina-backends-lnt-tree_generator_types.adb backends/lnt/ocarina-backends-lnt-nutils.adb backends/lnt/ocarina-backends-lnt-svl_generator.adb backends/lnt/ocarina-backends-lnt-debug.adb backends/lnt/ocarina-backends-lnt.adb backends/lnt/ocarina-backends-lnt-tree_generator.adb backends/lnt/ocarina-backends-lnt-tree_generator_port.adb backends/lnt/ocarina-backends-lnt.ads backends/lnt/ocarina-backends-lnt-nutils.ads backends/ast_ada/ocarina-backends-ada_tree-generator.adb backends/ast_ada/ocarina-backends-ada_tree-nutils.adb backends/ast_ada/ocarina-backends-ada_values.adb backends/ast_ada/ocarina-backends-ada_tree-debug.adb backends/ast_ada/ocarina-backends-ada_tree-nutils.ads backends/ast_ada/ocarina-backends-ada_values.ads backends/aadl_pp/ocarina-be_aadl-properties-values.adb backends/aadl_pp/ocarina-be_aadl-components.adb backends/aadl_pp/ocarina-be_aadl_ba-actions.adb backends/aadl_pp/ocarina-be_aadl_ba-expressions.adb backends/aadl_pp/ocarina-be_aadl-properties.adb backends/aadl_pp/ocarina-be_aadl_ba-specifications.adb backends/aadl_pp/ocarina-be_aadl.adb backends/aadl_pp/ocarina-be_aadl-namespaces.adb backends/aadl_pp/ocarina-be_aadl-components-flows.adb backends/aadl_pp/ocarina-be_aadl-components-features.adb backends/aadl_pp/ocarina-be_aadl-components-modes.adb backends/aadl_pp/ocarina-be_aadl_ba-thread_dispatch.adb backends/aadl_pp/ocarina-be_aadl-components-connections.adb backends/aadl_pp/ocarina-be_aadl-annexes.adb backends/aadl_pp/ocarina-be_aadl_ba-identifiers.adb backends/aadl_pp/ocarina-be_aadl-components-subcomponents.adb backends/aadl_pp/ocarina-be_aadl-components-subprogram_calls.adb backends/aadl_pp/ocarina-be_aadl-components-arrays.adb backends/aadl_pp/ocarina-be_aadl_ba.adb backends/aadl_pp/ocarina-be_aadl-components-prototypes.adb backends/aadl_pp/ocarina-be_aadl-identifiers.adb backends/ocarina-backends-c_common-ba.adb backends/ast_c/ocarina-backends-c_tree-nutils.adb backends/ast_c/ocarina-backends-c_tree-generator.adb backends/ast_c/ocarina-backends-c_values.adb backends/ast_c/ocarina-backends-c_tree-debug.adb backends/ast_c/ocarina-backends-c_tree-nutils.ads backends/ast_c/ocarina-backends-c_values.ads backends/petri_nets/ocarina-backends-pn-components.adb backends/petri_nets/ocarina-backends-pn-iutils.adb backends/petri_nets/ocarina-backends-pn-format-cami.adb backends/petri_nets/ocarina-backends-pn-format-tina.adb backends/petri_nets/ocarina-backends-pn-debug.adb backends/petri_nets/ocarina-backends-pn-printer.adb backends/petri_nets/ocarina-backends-pn-nutils.adb backends/petri_nets/ocarina-backends-pn.adb backends/petri_nets/ocarina-backends-pn-utils.adb backends/real/ocarina-backends-real.adb backends/real/ocarina-be_real.adb backends/real/ocarina-backends-real-debug.adb backends/ocarina-backends-c_common-mapping.adb backends/mast/ocarina-backends-mast_tree-generator.adb backends/mast/ocarina-backends-mast-main.adb backends/mast/ocarina-backends-mast_tree-nutils.adb backends/mast/ocarina-backends-mast_values.adb backends/mast/ocarina-backends-mast_tree-debug.adb backends/mast/ocarina-backends-mast.adb backends/mast/ocarina-backends-mast_tree-nutils.ads backends/mast/ocarina-backends-mast_values.ads backends/mast/ocarina-backends-mast.ads backends/ocarina-backends-properties.adb backends/ocarina-backends-utils.adb backends/arinc653_conf/ocarina-backends-arinc653_conf-mapping.adb backends/arinc653_conf/ocarina-backends-arinc653_conf-system_hm.adb backends/arinc653_conf/ocarina-backends-arinc653_conf-partitions.adb backends/arinc653_conf/ocarina-backends-arinc653_conf-connections.adb backends/arinc653_conf/ocarina-backends-arinc653_conf-scheduling.adb backends/arinc653_conf/ocarina-backends-arinc653_conf-memory.adb backends/arinc653_conf/ocarina-backends-arinc653_conf-partition_hm.adb backends/arinc653_conf/ocarina-backends-arinc653_conf-module_hm.adb backends/arinc653_conf/ocarina-backends-arinc653_conf.adb backends/arinc653_conf/ocarina-backends-arinc653_conf.ads backends/ocarina-backends-build_utils.adb backends/ocarina-backends-replication_expander.adb backends/vxwork653_conf/ocarina-backends-vxworks653_conf-hm.adb backends/vxwork653_conf/ocarina-backends-vxworks653_conf-naming.adb backends/vxwork653_conf/ocarina-backends-vxworks653_conf-partitions.adb backends/vxwork653_conf/ocarina-backends-vxworks653_conf-connections.adb backends/vxwork653_conf/ocarina-backends-vxworks653_conf-mapping.adb backends/vxwork653_conf/ocarina-backends-vxworks653_conf-schedule.adb backends/vxwork653_conf/ocarina-backends-vxworks653_conf-payloads.adb backends/vxwork653_conf/ocarina-backends-vxworks653_conf.adb backends/vxwork653_conf/ocarina-backends-vxworks653_conf.ads backends/xtratum_conf/ocarina-backends-xtratum_conf-partition_table.adb backends/xtratum_conf/ocarina-backends-xtratum_conf-hardware_description.adb backends/xtratum_conf/ocarina-backends-xtratum_conf-channels.adb backends/xtratum_conf/ocarina-backends-xtratum_conf-system_description.adb backends/xtratum_conf/ocarina-backends-xtratum_conf-xm_hypervisor.adb backends/xtratum_conf/ocarina-backends-xtratum_conf-resident_sw.adb backends/xtratum_conf/ocarina-backends-xtratum_conf-mapping.adb backends/xtratum_conf/ocarina-backends-xtratum_conf.adb backends/xtratum_conf/ocarina-backends-xtratum_conf.ads backends/ocarina-backends-c_common-types.adb backends/ast_asn1/ocarina-backends-asn1_values.adb backends/ast_asn1/ocarina-backends-asn1_tree-nutils.adb backends/ast_asn1/ocarina-backends-asn1_tree-generator.adb backends/ast_asn1/ocarina-backends-asn1_tree-debug.adb backends/ast_asn1/ocarina-backends-asn1_tree-nutils.ads backends/ast_asn1/ocarina-backends-asn1_values.ads backends/ast_xml/ocarina-backends-xml_tree-nutils.adb backends/ast_xml/ocarina-backends-xml_values.adb backends/ast_xml/ocarina-backends-xml_tree-generator.adb backends/ast_xml/ocarina-backends-xml_tree-debug.adb backends/ast_xml/ocarina-backends-xml_tree-nutils.ads backends/ast_xml/ocarina-backends-xml_values.ads backends/deos_conf/ocarina-backends-deos_conf-partitions.adb backends/deos_conf/ocarina-backends-deos_conf-mapping.adb backends/deos_conf/ocarina-backends-deos_conf-hm.adb backends/deos_conf/ocarina-backends-deos_conf-schedule.adb backends/deos_conf/ocarina-backends-deos_conf-naming.adb backends/deos_conf/ocarina-backends-deos_conf.adb backends/deos_conf/ocarina-backends-deos_conf.ads backends/stats/ocarina-backends-stats-mapping.adb backends/stats/ocarina-backends-stats-main.adb backends/stats/ocarina-backends-stats.adb backends/stats/ocarina-backends-stats-main.ads backends/stats/ocarina-backends-stats.ads backends/air_conf/ocarina-backends-air_conf-partitions.adb backends/air_conf/ocarina-backends-air_conf-air_configuration.adb backends/air_conf/ocarina-backends-air_conf-module.adb backends/air_conf/ocarina-backends-air_conf-mapping.adb backends/air_conf/ocarina-backends-air_conf.adb backends/air_conf/ocarina-backends-air_conf.ads backends/cheddar/ocarina-backends-cheddar-mapping.adb backends/cheddar/ocarina-backends-pok_cheddar.adb backends/cheddar/ocarina-backends-cheddar-main.adb backends/cheddar/ocarina-backends-cheddar-mapping.ads backends/cheddar/ocarina-backends-cheddar.adb backends/cheddar/ocarina-backends-pok_cheddar.ads backends/cheddar/ocarina-backends-cheddar.ads backends/ocarina-backends-c_common-subprograms.adb backends/aadl_xml/ocarina-backends-aadl_xml-main.adb backends/aadl_xml/ocarina-backends-aadl_xml-mapping.adb backends/aadl_xml/ocarina-backends-aadl_xml.adb backends/aadl_xml/ocarina-backends-aadl_xml.ads backends/ocarina-backends-execution_tests.adb backends/ocarina-backends-expander.adb backends/connection_matrix/ocarina-backends-connection_matrix-main.adb backends/connection_matrix/ocarina-backends-connection_matrix.adb backends/connection_matrix/ocarina-backends-connection_matrix.ads backends/connection_matrix/ocarina-backends-connection_matrix-main.ads backends/subprograms/ocarina-backends-subprograms.adb backends/subprograms/ocarina-backends-subprograms.ads backends/functions_matrix/ocarina-backends-functions_matrix-main.adb backends/functions_matrix/ocarina-backends-functions_matrix.adb backends/functions_matrix/ocarina-backends-functions_matrix-main.ads backends/functions_matrix/ocarina-backends-functions_matrix.ads backends/asn1_deployment/ocarina-backends-asn1-deployment.adb backends/asn1_deployment/ocarina-backends-asn1.adb backends/asn1_deployment/ocarina-backends-asn1.ads backends/ocarina-backends-replication_properties.adb backends/bound-t/ocarina-backends-boundt.adb backends/ocarina-backends-properties-utils.adb backends/ocarina-backends.adb backends/alloy/ocarina-backends-alloy.adb backends/ocarina-backends-execution_utils.adb backends/ocarina-backends-helper.ads backends/ocarina-backends-xml_common-mapping.adb backends/ocarina-backends-properties-arinc653.adb backends/ocarina-backends-messages.adb backends/ocarina-backends-execution_tests.ads backends/ocarina-backends-helper.adb backends/ocarina-backends-execution_utils.ads backends/ocarina-backends-build_utils.ads backends/ocarina-backends-properties-utils.ads core/model/ocarina-analyzer-aadl-links.adb core/model/ocarina-analyzer-aadl_ba.adb core/model/ocarina-analyzer-real.adb core/model/ocarina-analyzer-aadl-semantics.adb core/model/ocarina-processor-properties.adb core/model/ocarina-analyzer-aadl_ema-naming_rules.adb core/model/ocarina-analyzer-aadl-legality_rules.adb core/model/ocarina-analyzer-aadl-finder.adb core/model/ocarina-analyzer-aadl_ema-finder.adb core/model/ocarina-analyzer-aadl-names.adb core/model/ocarina-analyzer-aadl-queries.adb core/model/ocarina-analyzer-aadl-naming_rules.adb core/model/ocarina-analyzer-messages.adb core/model/ocarina-builder-aadl_ba-actions.adb core/model/ocarina-builder-aadl_ba-expressions.adb core/model/ocarina-builder-aadl-properties.adb core/model/ocarina-builder-aadl-components.adb core/model/ocarina-builder-aadl_ba-specifications.adb core/model/ocarina-builder-aadl-namespaces.adb core/model/ocarina-builder-aadl-components-features.adb core/model/ocarina-analyzer-real-finder.adb core/model/ocarina-analyzer-aadl.adb core/model/ocarina-builder-aadl-components-flows.adb core/model/ocarina-analyzer-aadl-annexes.adb core/model/ocarina-builder-aadl-annexes.adb core/model/ocarina-builder-aadl-components-modes.adb core/model/ocarina-builder-aadl-components-subprogram_calls.adb core/model/ocarina-builder-real.adb core/model/ocarina-builder-aadl_ba-thread_dispatch.adb core/model/ocarina-builder-aadl-components-subcomponents.adb core/model/ocarina-analyzer.adb core/model/ocarina-analyzer-aadl_ema.adb core/model/ocarina-builder-aadl-components-connections.adb core/model/ocarina-builder-aadl-components-prototypes.adb core/model/ocarina-builder-aadl-components-arrays.adb core/model/ocarina-analyzer-aadl_ema-links.adb core/model/ocarina-analyzer-real-finder.ads core/model/ocarina-analyzer-aadl-naming_rules.ads core/tree/ocarina-real_values.adb core/tree/ocarina-ao4aadl_values.adb core/tree/ocarina-aadl_values.adb core/tree/ocarina-me_aadl-aadl_instances-nutils.adb core/tree/ocarina-me_aadl-aadl_tree-entities-properties.adb core/tree/ocarina-me_real-real_tree-utils.adb core/tree/ocarina-ema_values.adb core/tree/ocarina-me_aadl-aadl_tree-nutils.adb core/tree/ocarina-me_aadl-aadl_tree-entities.adb core/tree/ocarina-me_real-tokens.adb core/tree/ocarina-me_aadl-aadl_tree-debug.adb core/tree/ocarina-me_aadl_ba-ba_tree-debug.adb core/tree/ocarina-me_aadl_ba-ba_tree-nutils.adb core/tree/ocarina-me_aadl-tokens.adb core/tree/ocarina-me_aadl_ema-ema_tree-nutils.adb core/tree/ocarina-me_aadl-aadl_instances-debug.adb core/tree/ocarina-me_aadl_ba-tokens.adb core/tree/ocarina-me_aadl_ema-ema_tokens.adb core/tree/ocarina-me_real-real_tree-debug.adb core/tree/ocarina-me_real-real_tree-nutils.adb core/tree/ocarina-me_aadl-aadl_instances-entities.adb core/tree/ocarina-me_aadl_ema-ema_tree-debug.adb core/tree/ocarina-me_ao4aadl-ao4aadl_tree-debug.adb core/tree/ocarina-me_ao4aadl-tokens.adb core/tree/ocarina-property_sets.adb core/tree/ocarina-annotations.adb core/tree/ocarina-me_ao4aadl-ao4aadl_tree-nutils.adb core/tree/ocarina-me_aadl-aadl_instances-entities-properties.adb core/tree/ocarina-aadl_values.ads core/tree/ocarina-me_real-real_tree-nutils.ads core/tree/ocarina-me_aadl_ema-ema_tokens.ads core/tree/ocarina-me_ao4aadl-tokens.ads core/tree/ocarina-me_aadl-printers.adb core/tree/ocarina-me_aadl-tokens.ads core/tree/ocarina-me_aadl_ba-tokens.ads core/tree/ocarina-me_ao4aadl-ao4aadl_tree-nutils.ads core/tree/ocarina-me_aadl_ema-ema_tree-nutils.ads core/tree/ocarina-real_values.ads core/tree/ocarina-ema_values.ads core/tree/ocarina-ao4aadl_values.ads core/tree/ocarina-me_real-tokens.ads core/tree/ocarina-me_aadl-aadl_instances-nutils.ads core/instance/ocarina-instances-properties.adb core/instance/ocarina-instances-processor-properties.adb core/instance/ocarina-instances-finder.adb core/instance/ocarina-real_expander-flow_analysis.adb core/instance/ocarina-instances-queries.adb core/instance/ocarina-instances-real_checker-queries.adb core/instance/ocarina-instances-components.adb core/instance/ocarina-instances.adb core/instance/ocarina-instances-components-features.adb core/instance/ocarina-instances-components-modes.adb core/instance/ocarina-instances-real_finder.adb core/instance/ocarina-instances-components-subprogram_calls.adb core/instance/ocarina-instances-components-connections.adb core/instance/ocarina-real_expander.adb core/instance/ocarina-instances-real_checker-queries-call_predicates.adb core/instance/ocarina-instances-real_checker-queries-relational_predicates.adb core/instance/ocarina-instances-real_checker-queries-predecessor_predicates.adb core/instance/ocarina-instances-annexes.adb core/instance/ocarina-instances-messages.adb core/instance/ocarina-instances-real_checker-queries-access_predicates.adb core/instance/ocarina-instances-namespaces.adb core/instance/ocarina-instances-real_checker-queries-connected_predicates.adb core/instance/ocarina-instances-real_checker-queries-passing_predicates.adb core/instance/ocarina-instances-components-subcomponents.adb core/instance/ocarina-instances-real_checker-queries-bound_predicates.adb core/instance/ocarina-instances-real_checker-queries-subcomponent_predicates.adb core/instance/ocarina-instances-real_checker-queries-provided_class_predicates.adb core/instance/ocarina-instances-real_checker-queries.ads core/common_files/ocarina-namet.adb core/common_files/utils.adb core/common_files/errors.adb core/common_files/ocarina-output.adb core/common_files/locations.adb core/common_files/charset.adb core/common_files/outfiles.adb core/common_files/ocarina-types.adb core/common_files/errors.ads core/common_files/ocarina-namet.ads core/common_files/utils.ads core/mgmt/ocarina-files.adb core/mgmt/ocarina-options.adb core/mgmt/ocarina-parser.adb core/mgmt/ocarina.adb core/mgmt/ocarina-options.ads core/mgmt/ocarina.ads core/mgmt/ocarina-files.ads frontends/aadl/ocarina-fe_aadl-parser-properties-values.adb frontends/aadl/ocarina-fe_aadl-parser-properties.adb frontends/aadl/ocarina-fe_aadl-lexer.adb frontends/aadl/ocarina-fe_aadl-parser-components.adb frontends/aadl/ocarina-fe_aadl-parser-namespaces.adb frontends/aadl/ocarina-fe_aadl-parser-components-features.adb frontends/aadl/ocarina-fe_aadl-parser-components-flows.adb frontends/aadl/ocarina-fe_aadl-parser-components-modes.adb frontends/aadl/ocarina-fe_aadl-parser-components-connections.adb frontends/aadl/ocarina-fe_aadl-parser-identifiers.adb frontends/aadl/ocarina-fe_aadl-parser.adb frontends/aadl/ocarina-fe_aadl-parser-components-subprogram_calls.adb frontends/aadl/ocarina-fe_aadl-parser_errors.adb frontends/aadl/ocarina-fe_aadl-parser-annexes.adb frontends/aadl/ocarina-fe_aadl-parser-components-arrays.adb frontends/aadl/ocarina-fe_aadl-parser-components-prototypes.adb frontends/aadl/ocarina-fe_aadl-parser-components-subcomponents.adb frontends/aadl/ocarina-fe_aadl.adb frontends/aadl/ocarina-fe_aadl-lexer.ads frontends/aadl_ba/ocarina-fe_aadl_ba-parser-actions.adb frontends/aadl_ba/ocarina-fe_aadl_ba-parser-expressions.adb frontends/aadl_ba/ocarina-fe_aadl_ba-lexer.adb frontends/aadl_ba/ocarina-fe_aadl_ba-parser-specifications.adb frontends/aadl_ba/ocarina-fe_aadl_ba-parser-identifiers.adb frontends/aadl_ba/ocarina-fe_aadl_ba-parser-thread_dispatch.adb frontends/aadl_ba/ocarina-fe_aadl_ba-parser.adb frontends/aadl_ba/ocarina-fe_aadl_ba-parser_errors.adb frontends/aadl_ba/ocarina-fe_aadl_ba.adb frontends/aadl_ba/ocarina-fe_aadl_ba-lexer.ads frontends/real/ocarina-fe_real-parser.adb frontends/real/ocarina-fe_real-lexer.adb frontends/real/ocarina-fe_real-parser_errors.adb frontends/real/ocarina-fe_real.adb frontends/real/ocarina-fe_real-lexer.ads frontends/real/ocarina-fe_real-parser.ads main/ocarina_cmd.adb main/ocarina-scripts.adb main/ocarina-cmd_line.adb python/ocarina-utils.adb

No flags found

Use flags to group coverage reports by test type, project and/or folders.
Then setup custom commit statuses and notifications for each flag.

e.g., #unittest #integration

#production #enterprise

#frontend #backend

Learn more about Codecov Flags here.


@@ -6,7 +6,8 @@
Loading
6 6
--                                     --
7 7
--                 B o d y                 --
8 8
--                                     --
9 +
--          Copyright (C) 2010-2019 ESA & ISAE,          --
10 +
--           2019-2021 OpenAADL, 2021 NVIDIA           --
9 11
--                                     --
10 12
-- Ocarina is free software; you can redistribute it and/or modify under  --
11 13
-- terms of the GNU General Public License as published by the Free Soft- --
@@ -29,6 +30,8 @@
Loading
29 30
--                                     --
30 31
------------------------------------------------------------------------------
31 32
33 +
with GNAT.OS_Lib;
34 +
32 35
with Ocarina.Instances;
33 36
with Ocarina.Backends.Expander;
34 37
with Ocarina.Backends.Messages;
@@ -37,6 +40,9 @@
Loading
37 40
with Ocarina.Backends.XML_Tree.Nodes;
38 41
with Ocarina.Backends.XML_Tree.Nutils;
39 42
with Ocarina.Backends.XML_Tree.Generator;
43 +
with Ocarina.Namet;
44 +
with Ocarina.Output;
45 +
with Ocarina.Options;
40 46
41 47
package body Ocarina.Backends.Cheddar is
42 48
@@ -58,8 +64,12 @@
Loading
58 64
  --------------
59 65
60 66
  procedure Generate (AADL_Root : Node_Id) is
61 -
   Instance_Root : Node_Id;
67 +
   use GNAT.OS_Lib;
68 +
   use Ocarina.Namet;
69 +
   use Ocarina.Output;
70 +
   use Ocarina.Options;
62 71
72 +
   Instance_Root : Node_Id;
63 73
  begin
64 74
   Instance_Root := Instantiate_Model (AADL_Root);
65 75
@@ -79,15 +89,26 @@
Loading
79 89
     Display_Error ("XML generation failed", Fatal => True);
80 90
   end if;
81 91
82 -
   Create_Directory (Generated_Sources_Directory);
92 +
   if Output_Filename /= No_Name and then
93 +
     not Is_Directory (Get_Name_String (Output_Filename))
94 +
   then
95 +
     -- Create the output file based on the given file name
83 96
84 -
   Enter_Directory (Generated_Sources_Directory);
97 +
     Set_Output
98 +
      (Create_File
99 +
        (Get_Name_String (Output_Filename),
100 +
        Binary));
101 +
     XML_Tree.Generator.Generate (XML_Root);
102 +
   else
103 +
     -- Enter to the given directory and let the XML generator
104 +
     -- determine the output file name
85 105
86 -
   -- Create the XML file
106 +
     Enter_Directory (Generated_Sources_Directory);
87 107
88 -
   XML_Tree.Generator.Generate (XML_Root);
108 +
     XML_Tree.Generator.Generate (XML_Root);
89 109
90 -
   Leave_Directory;
110 +
     Leave_Directory;
111 +
   end if;
91 112
  end Generate;
92 113
93 114
  ----------

Learn more Showing 1 files with coverage changes found.

Changes in src/backends/cheddar/ocarina-backends-cheddar.adb
+1
Loading file...
Files Coverage
src/backends/aadl_pp/ocarina-be_aadl-annexes.adb 61.90%
src/backends/aadl_pp/ocarina-be_aadl-components-arrays.adb 94.74%
src/backends/aadl_pp/ocarina-be_aadl-components-connections.adb 83.58%
src/backends/aadl_pp/ocarina-be_aadl-components-features.adb 92.45%
src/backends/aadl_pp/ocarina-be_aadl-components-flows.adb 100.00%
src/backends/aadl_pp/ocarina-be_aadl-components-modes.adb 83.65%
src/backends/aadl_pp/ocarina-be_aadl-components-prototypes.adb 100.00%
src/backends/aadl_pp/ocarina-be_aadl-components-subcomponents.adb 95.00%
src/backends/aadl_pp/ocarina-be_aadl-components-subprogram_calls.adb 100.00%
src/backends/aadl_pp/ocarina-be_aadl-components.adb 94.32%
src/backends/aadl_pp/ocarina-be_aadl-identifiers.adb 100.00%
src/backends/aadl_pp/ocarina-be_aadl-namespaces.adb 75.93%
src/backends/aadl_pp/ocarina-be_aadl-properties-values.adb 86.19%
src/backends/aadl_pp/ocarina-be_aadl-properties.adb 95.79%
src/backends/aadl_pp/ocarina-be_aadl.adb 38.85%
src/backends/aadl_pp/ocarina-be_aadl_ba-actions.adb 41.54%
src/backends/aadl_pp/ocarina-be_aadl_ba-expressions.adb 51.15%
src/backends/aadl_pp/ocarina-be_aadl_ba-identifiers.adb 30.00%
src/backends/aadl_pp/ocarina-be_aadl_ba-specifications.adb 68.37%
src/backends/aadl_pp/ocarina-be_aadl_ba-thread_dispatch.adb 60.29%
src/backends/aadl_pp/ocarina-be_aadl_ba.adb 66.67%
src/backends/aadl_xml/ocarina-backends-aadl_xml-main.adb 98.47%
src/backends/aadl_xml/ocarina-backends-aadl_xml-mapping.adb 78.95%
src/backends/aadl_xml/ocarina-backends-aadl_xml.adb 85.29%
src/backends/aadl_xml/ocarina-backends-aadl_xml.ads 100.00%
src/backends/air_conf/ocarina-backends-air_conf-air_configuration.adb 98.95%
src/backends/air_conf/ocarina-backends-air_conf-mapping.adb 85.42%
src/backends/air_conf/ocarina-backends-air_conf-module.adb 86.96%
src/backends/air_conf/ocarina-backends-air_conf-partitions.adb 91.01%
src/backends/air_conf/ocarina-backends-air_conf.adb 81.82%
src/backends/air_conf/ocarina-backends-air_conf.ads 100.00%
src/backends/alloy/ocarina-backends-alloy.adb 84.43%
src/backends/arinc653/ocarina-backends-pok_c-activity.adb 65.55%
src/backends/arinc653/ocarina-backends-pok_c-deployment.adb 40.88%
src/backends/arinc653/ocarina-backends-pok_c-main.adb 57.22%
src/backends/arinc653/ocarina-backends-pok_c-makefile.adb 1.53%
src/backends/arinc653/ocarina-backends-pok_c-naming.adb 83.98%
src/backends/arinc653/ocarina-backends-pok_c-runtime.adb 82.42%
src/backends/arinc653/ocarina-backends-pok_c.adb 61.54%
src/backends/arinc653/ocarina-backends-pok_c.ads 100.00%
src/backends/arinc653_conf/ocarina-backends-arinc653_conf-connections.adb 0.00%
src/backends/arinc653_conf/ocarina-backends-arinc653_conf-mapping.adb 0.00%
src/backends/arinc653_conf/ocarina-backends-arinc653_conf-memory.adb 0.00%
src/backends/arinc653_conf/ocarina-backends-arinc653_conf-module_hm.adb 0.00%
src/backends/arinc653_conf/ocarina-backends-arinc653_conf-partition_hm.adb 0.00%
src/backends/arinc653_conf/ocarina-backends-arinc653_conf-partitions.adb 3.05%
src/backends/arinc653_conf/ocarina-backends-arinc653_conf-scheduling.adb 3.26%
src/backends/arinc653_conf/ocarina-backends-arinc653_conf-system_hm.adb 0.00%
src/backends/arinc653_conf/ocarina-backends-arinc653_conf.adb 8.11%
src/backends/arinc653_conf/ocarina-backends-arinc653_conf.ads 100.00%
src/backends/asn1_deployment/ocarina-backends-asn1-deployment.adb 96.09%
src/backends/asn1_deployment/ocarina-backends-asn1.adb 80.95%
src/backends/asn1_deployment/ocarina-backends-asn1.ads 100.00%
src/backends/ast_ada/ocarina-backends-ada_tree-debug.adb 0.00%
src/backends/ast_ada/ocarina-backends-ada_tree-generator.adb 74.53%
src/backends/ast_ada/ocarina-backends-ada_tree-nutils.adb 81.50%
src/backends/ast_ada/ocarina-backends-ada_tree-nutils.ads 100.00%
src/backends/ast_ada/ocarina-backends-ada_values.adb 25.61%
src/backends/ast_ada/ocarina-backends-ada_values.ads 100.00%
src/backends/ast_asn1/ocarina-backends-asn1_tree-debug.adb 0.00%
src/backends/ast_asn1/ocarina-backends-asn1_tree-generator.adb 92.99%
src/backends/ast_asn1/ocarina-backends-asn1_tree-nutils.adb 80.22%
src/backends/ast_asn1/ocarina-backends-asn1_tree-nutils.ads 100.00%
src/backends/ast_asn1/ocarina-backends-asn1_values.adb 10.07%
src/backends/ast_asn1/ocarina-backends-asn1_values.ads 100.00%
src/backends/ast_c/ocarina-backends-c_tree-debug.adb 0.00%
src/backends/ast_c/ocarina-backends-c_tree-generator.adb 93.33%
src/backends/ast_c/ocarina-backends-c_tree-nutils.adb 78.97%
src/backends/ast_c/ocarina-backends-c_tree-nutils.ads 100.00%
src/backends/ast_c/ocarina-backends-c_values.adb 16.43%
src/backends/ast_c/ocarina-backends-c_values.ads 100.00%
src/backends/ast_xml/ocarina-backends-xml_tree-debug.adb 0.00%
src/backends/ast_xml/ocarina-backends-xml_tree-generator.adb 95.92%
src/backends/ast_xml/ocarina-backends-xml_tree-nutils.adb 63.31%
src/backends/ast_xml/ocarina-backends-xml_tree-nutils.ads 100.00%
src/backends/ast_xml/ocarina-backends-xml_values.adb 20.26%
src/backends/ast_xml/ocarina-backends-xml_values.ads 100.00%
src/backends/bound-t/ocarina-backends-boundt.adb 85.14%
src/backends/cheddar/ocarina-backends-cheddar-main.adb 97.75%
src/backends/cheddar/ocarina-backends-cheddar-mapping.adb 96.37%
src/backends/cheddar/ocarina-backends-cheddar-mapping.ads 100.00%
src/backends/cheddar/ocarina-backends-cheddar.adb +2.54% 85.29%
src/backends/cheddar/ocarina-backends-cheddar.ads 100.00%
src/backends/cheddar/ocarina-backends-pok_cheddar.adb 84.28%
src/backends/cheddar/ocarina-backends-pok_cheddar.ads 100.00%
src/backends/connection_matrix/ocarina-backends-connection_matrix-main.adb 92.23%
src/backends/connection_matrix/ocarina-backends-connection_matrix-main.ads 100.00%
src/backends/connection_matrix/ocarina-backends-connection_matrix.adb 95.24%
src/backends/connection_matrix/ocarina-backends-connection_matrix.ads 100.00%
src/backends/deos_conf/ocarina-backends-deos_conf-hm.adb 81.88%
src/backends/deos_conf/ocarina-backends-deos_conf-mapping.adb 97.28%
src/backends/deos_conf/ocarina-backends-deos_conf-naming.adb 88.37%
src/backends/deos_conf/ocarina-backends-deos_conf-partitions.adb 86.84%
src/backends/deos_conf/ocarina-backends-deos_conf-schedule.adb 80.95%
src/backends/deos_conf/ocarina-backends-deos_conf.adb 81.82%
src/backends/deos_conf/ocarina-backends-deos_conf.ads 100.00%
src/backends/functions_matrix/ocarina-backends-functions_matrix-main.adb 98.05%
src/backends/functions_matrix/ocarina-backends-functions_matrix-main.ads 100.00%
src/backends/functions_matrix/ocarina-backends-functions_matrix.adb 95.24%
src/backends/functions_matrix/ocarina-backends-functions_matrix.ads 100.00%
src/backends/lnt/ocarina-backends-lnt-components.adb 86.04%
src/backends/lnt/ocarina-backends-lnt-debug.adb 0.00%
src/backends/lnt/ocarina-backends-lnt-nutils.adb 76.54%
src/backends/lnt/ocarina-backends-lnt-nutils.ads 100.00%
src/backends/lnt/ocarina-backends-lnt-printer.adb 80.71%
src/backends/lnt/ocarina-backends-lnt-svl_generator.adb 97.69%
src/backends/lnt/ocarina-backends-lnt-tree_generator.adb 96.43%
src/backends/lnt/ocarina-backends-lnt-tree_generator_main.adb 99.15%
src/backends/lnt/ocarina-backends-lnt-tree_generator_port.adb 93.33%
src/backends/lnt/ocarina-backends-lnt-tree_generator_processor.adb 97.69%
src/backends/lnt/ocarina-backends-lnt-tree_generator_thread.adb 92.28%
src/backends/lnt/ocarina-backends-lnt-tree_generator_types.adb 100.00%
src/backends/lnt/ocarina-backends-lnt.adb 98.53%
src/backends/lnt/ocarina-backends-lnt.ads 100.00%
src/backends/mast/ocarina-backends-mast-main.adb 82.69%
src/backends/mast/ocarina-backends-mast.adb 83.33%
src/backends/mast/ocarina-backends-mast.ads 100.00%
src/backends/mast/ocarina-backends-mast_tree-debug.adb 0.00%
src/backends/mast/ocarina-backends-mast_tree-generator.adb 81.62%
src/backends/mast/ocarina-backends-mast_tree-nutils.adb 63.10%
src/backends/mast/ocarina-backends-mast_tree-nutils.ads 100.00%
src/backends/mast/ocarina-backends-mast_values.adb 20.26%
src/backends/mast/ocarina-backends-mast_values.ads 100.00%
src/backends/ocarina-backends-build_utils.adb 84.66%
src/backends/ocarina-backends-build_utils.ads 100.00%
src/backends/ocarina-backends-c_common-ba.adb 90.04%
src/backends/ocarina-backends-c_common-mapping.adb 41.32%
src/backends/ocarina-backends-c_common-subprograms.adb 85.67%
src/backends/ocarina-backends-c_common-types.adb 84.87%
src/backends/ocarina-backends-execution_tests.adb 0.44%
src/backends/ocarina-backends-execution_tests.ads 100.00%
src/backends/ocarina-backends-execution_utils.adb 0.00%
src/backends/ocarina-backends-execution_utils.ads 100.00%
src/backends/ocarina-backends-expander.adb 75.90%
src/backends/ocarina-backends-helper.adb 100.00%
src/backends/ocarina-backends-helper.ads 37.88%
src/backends/ocarina-backends-messages.adb 100.00%
src/backends/ocarina-backends-properties-arinc653.adb 93.62%
src/backends/ocarina-backends-properties-utils.adb 26.35%
src/backends/ocarina-backends-properties-utils.ads 100.00%
src/backends/ocarina-backends-properties.adb 63.29%
src/backends/ocarina-backends-replication_expander.adb 0.27%
src/backends/ocarina-backends-replication_properties.adb 0.00%
src/backends/ocarina-backends-utils.adb 65.09%
src/backends/ocarina-backends-xml_common-mapping.adb 66.67%
src/backends/ocarina-backends.adb 82.14%
src/backends/petri_nets/ocarina-backends-pn-components.adb 88.31%
src/backends/petri_nets/ocarina-backends-pn-debug.adb 7.69%
src/backends/petri_nets/ocarina-backends-pn-format-cami.adb 91.50%
src/backends/petri_nets/ocarina-backends-pn-format-tina.adb 85.87%
src/backends/petri_nets/ocarina-backends-pn-iutils.adb 88.29%
src/backends/petri_nets/ocarina-backends-pn-nutils.adb 98.18%
src/backends/petri_nets/ocarina-backends-pn-printer.adb 100.00%
src/backends/petri_nets/ocarina-backends-pn-utils.adb 100.00%
src/backends/petri_nets/ocarina-backends-pn.adb 91.43%
src/backends/po_hi_ada/ocarina-backends-po_hi_ada-activity.adb 86.36%
src/backends/po_hi_ada/ocarina-backends-po_hi_ada-deployment.adb 98.56%
src/backends/po_hi_ada/ocarina-backends-po_hi_ada-job.adb 80.54%
src/backends/po_hi_ada/ocarina-backends-po_hi_ada-main.adb 91.16%
src/backends/po_hi_ada/ocarina-backends-po_hi_ada-mapping.adb 88.44%
src/backends/po_hi_ada/ocarina-backends-po_hi_ada-marshallers.adb 91.95%
src/backends/po_hi_ada/ocarina-backends-po_hi_ada-naming.adb 84.30%
src/backends/po_hi_ada/ocarina-backends-po_hi_ada-runtime.adb 98.64%
src/backends/po_hi_ada/ocarina-backends-po_hi_ada-subprograms.adb 95.13%
src/backends/po_hi_ada/ocarina-backends-po_hi_ada-transport.adb 93.02%
src/backends/po_hi_ada/ocarina-backends-po_hi_ada-types.adb 81.72%
src/backends/po_hi_ada/ocarina-backends-po_hi_ada.adb 75.55%
src/backends/po_hi_ada/ocarina-backends-po_hi_ada.ads 100.00%
src/backends/po_hi_c/ocarina-backends-po_hi_c-activity.adb 95.36%
src/backends/po_hi_c/ocarina-backends-po_hi_c-deployment.adb 81.20%
src/backends/po_hi_c/ocarina-backends-po_hi_c-main.adb 87.31%
src/backends/po_hi_c/ocarina-backends-po_hi_c-marshallers.adb 91.15%
src/backends/po_hi_c/ocarina-backends-po_hi_c-naming.adb 75.79%
src/backends/po_hi_c/ocarina-backends-po_hi_c-request.adb 98.63%
src/backends/po_hi_c/ocarina-backends-po_hi_c-runtime.adb 89.12%
src/backends/po_hi_c/ocarina-backends-po_hi_c.adb 67.63%
src/backends/real/ocarina-backends-real-debug.adb 0.00%
src/backends/real/ocarina-backends-real.adb 72.78%
src/backends/real/ocarina-be_real.adb 83.22%
src/backends/stats/ocarina-backends-stats-main.adb 89.56%
src/backends/stats/ocarina-backends-stats-main.ads 100.00%
src/backends/stats/ocarina-backends-stats-mapping.adb 63.62%
src/backends/stats/ocarina-backends-stats.adb 95.24%
src/backends/stats/ocarina-backends-stats.ads 100.00%
src/backends/subprograms/ocarina-backends-subprograms.adb 59.67%
src/backends/subprograms/ocarina-backends-subprograms.ads 100.00%
...rc/backends/vxwork653_conf/ocarina-backends-vxworks653_conf-connections.adb 90.57%
src/backends/vxwork653_conf/ocarina-backends-vxworks653_conf-hm.adb 85.05%
src/backends/vxwork653_conf/ocarina-backends-vxworks653_conf-mapping.adb 98.10%
src/backends/vxwork653_conf/ocarina-backends-vxworks653_conf-naming.adb 95.05%
src/backends/vxwork653_conf/ocarina-backends-vxworks653_conf-partitions.adb 85.59%
src/backends/vxwork653_conf/ocarina-backends-vxworks653_conf-payloads.adb 79.12%
src/backends/vxwork653_conf/ocarina-backends-vxworks653_conf-schedule.adb 85.57%
src/backends/vxwork653_conf/ocarina-backends-vxworks653_conf.adb 82.86%
src/backends/vxwork653_conf/ocarina-backends-vxworks653_conf.ads 100.00%
src/backends/xtratum_conf/ocarina-backends-xtratum_conf-channels.adb 97.63%
...ackends/xtratum_conf/ocarina-backends-xtratum_conf-hardware_description.adb 95.41%
src/backends/xtratum_conf/ocarina-backends-xtratum_conf-mapping.adb 86.79%
src/backends/xtratum_conf/ocarina-backends-xtratum_conf-partition_table.adb 82.35%
src/backends/xtratum_conf/ocarina-backends-xtratum_conf-resident_sw.adb 96.97%
.../backends/xtratum_conf/ocarina-backends-xtratum_conf-system_description.adb 87.67%
src/backends/xtratum_conf/ocarina-backends-xtratum_conf-xm_hypervisor.adb 97.06%
src/backends/xtratum_conf/ocarina-backends-xtratum_conf.adb 91.67%
src/backends/xtratum_conf/ocarina-backends-xtratum_conf.ads 100.00%
src/core/common_files/charset.adb 88.89%
src/core/common_files/errors.adb 69.03%
src/core/common_files/errors.ads 100.00%
src/core/common_files/locations.adb 76.60%
src/core/common_files/ocarina-namet.adb 93.00%
src/core/common_files/ocarina-namet.ads 100.00%
src/core/common_files/ocarina-output.adb 86.05%
src/core/common_files/ocarina-types.adb 100.00%
src/core/common_files/outfiles.adb 82.35%
src/core/common_files/utils.adb 47.06%
src/core/common_files/utils.ads 100.00%
src/core/instance/ocarina-instances-annexes.adb 90.00%
src/core/instance/ocarina-instances-components-connections.adb 87.16%
src/core/instance/ocarina-instances-components-features.adb 78.33%
src/core/instance/ocarina-instances-components-modes.adb 72.09%
src/core/instance/ocarina-instances-components-subcomponents.adb 95.45%
src/core/instance/ocarina-instances-components-subprogram_calls.adb 77.87%
src/core/instance/ocarina-instances-components.adb 83.41%
src/core/instance/ocarina-instances-finder.adb 76.38%
src/core/instance/ocarina-instances-messages.adb 20.00%
src/core/instance/ocarina-instances-namespaces.adb 100.00%
src/core/instance/ocarina-instances-processor-properties.adb 67.86%
src/core/instance/ocarina-instances-properties.adb 76.01%
src/core/instance/ocarina-instances-queries.adb 66.96%
.../core/instance/ocarina-instances-real_checker-queries-access_predicates.adb 28.57%
...c/core/instance/ocarina-instances-real_checker-queries-bound_predicates.adb 85.71%
...rc/core/instance/ocarina-instances-real_checker-queries-call_predicates.adb 72.31%
...re/instance/ocarina-instances-real_checker-queries-connected_predicates.adb 92.59%
...core/instance/ocarina-instances-real_checker-queries-passing_predicates.adb 69.23%
.../instance/ocarina-instances-real_checker-queries-predecessor_predicates.adb 80.43%
...stance/ocarina-instances-real_checker-queries-provided_class_predicates.adb 100.00%
...e/instance/ocarina-instances-real_checker-queries-relational_predicates.adb 48.08%
...instance/ocarina-instances-real_checker-queries-subcomponent_predicates.adb 46.15%
src/core/instance/ocarina-instances-real_checker-queries.adb 56.07%
src/core/instance/ocarina-instances-real_checker-queries.ads 100.00%
src/core/instance/ocarina-instances-real_finder.adb 80.00%
src/core/instance/ocarina-instances.adb 81.77%
src/core/instance/ocarina-real_expander-flow_analysis.adb 89.47%
src/core/instance/ocarina-real_expander.adb 87.67%
src/core/mgmt/ocarina-files.adb 89.09%
src/core/mgmt/ocarina-files.ads 100.00%
src/core/mgmt/ocarina-options.adb 85.54%
src/core/mgmt/ocarina-options.ads 100.00%
src/core/mgmt/ocarina-parser.adb 90.91%
src/core/mgmt/ocarina.adb 88.89%
src/core/mgmt/ocarina.ads 100.00%
src/core/model/ocarina-analyzer-aadl-annexes.adb 90.00%
src/core/model/ocarina-analyzer-aadl-finder.adb 86.07%
src/core/model/ocarina-analyzer-aadl-legality_rules.adb 77.80%
src/core/model/ocarina-analyzer-aadl-links.adb 89.79%
src/core/model/ocarina-analyzer-aadl-names.adb 97.21%
src/core/model/ocarina-analyzer-aadl-naming_rules.adb 88.41%
src/core/model/ocarina-analyzer-aadl-naming_rules.ads 100.00%
src/core/model/ocarina-analyzer-aadl-queries.adb 48.43%
src/core/model/ocarina-analyzer-aadl-semantics.adb 89.55%
src/core/model/ocarina-analyzer-aadl.adb 92.41%
src/core/model/ocarina-analyzer-aadl_ba.adb 88.66%
src/core/model/ocarina-analyzer-aadl_ema-finder.adb 0.00%
src/core/model/ocarina-analyzer-aadl_ema-links.adb 0.00%
src/core/model/ocarina-analyzer-aadl_ema-naming_rules.adb 0.00%
src/core/model/ocarina-analyzer-aadl_ema.adb 20.59%
src/core/model/ocarina-analyzer-messages.adb 54.25%
src/core/model/ocarina-analyzer-real-finder.adb 67.37%
src/core/model/ocarina-analyzer-real-finder.ads 100.00%
src/core/model/ocarina-analyzer-real.adb 52.16%
src/core/model/ocarina-analyzer.adb 88.24%
src/core/model/ocarina-builder-aadl-annexes.adb 58.82%
src/core/model/ocarina-builder-aadl-components-arrays.adb 100.00%
src/core/model/ocarina-builder-aadl-components-connections.adb 96.97%
src/core/model/ocarina-builder-aadl-components-features.adb 89.47%
src/core/model/ocarina-builder-aadl-components-flows.adb 92.96%
src/core/model/ocarina-builder-aadl-components-modes.adb 88.00%
src/core/model/ocarina-builder-aadl-components-prototypes.adb 96.15%
src/core/model/ocarina-builder-aadl-components-subcomponents.adb 97.22%
src/core/model/ocarina-builder-aadl-components-subprogram_calls.adb 95.74%
src/core/model/ocarina-builder-aadl-components.adb 97.91%
src/core/model/ocarina-builder-aadl-namespaces.adb 92.54%
src/core/model/ocarina-builder-aadl-properties.adb 93.63%
src/core/model/ocarina-builder-aadl_ba-actions.adb 78.34%
src/core/model/ocarina-builder-aadl_ba-expressions.adb 59.13%
src/core/model/ocarina-builder-aadl_ba-specifications.adb 57.32%
src/core/model/ocarina-builder-aadl_ba-thread_dispatch.adb 84.44%
src/core/model/ocarina-builder-real.adb 80.00%
src/core/model/ocarina-processor-properties.adb 89.27%
src/core/tree/ocarina-aadl_values.adb 60.68%
src/core/tree/ocarina-aadl_values.ads 42.86%
src/core/tree/ocarina-annotations.adb 59.68%
src/core/tree/ocarina-ao4aadl_values.adb 0.36%
src/core/tree/ocarina-ao4aadl_values.ads 100.00%
src/core/tree/ocarina-ema_values.adb 0.79%
src/core/tree/ocarina-ema_values.ads 100.00%
src/core/tree/ocarina-me_aadl-aadl_instances-debug.adb 79.39%
src/core/tree/ocarina-me_aadl-aadl_instances-entities-properties.adb 53.33%
src/core/tree/ocarina-me_aadl-aadl_instances-entities.adb 63.92%
src/core/tree/ocarina-me_aadl-aadl_instances-nutils.adb 72.33%
src/core/tree/ocarina-me_aadl-aadl_instances-nutils.ads 0.00%
src/core/tree/ocarina-me_aadl-aadl_tree-debug.adb 65.85%
src/core/tree/ocarina-me_aadl-aadl_tree-entities-properties.adb 58.41%
src/core/tree/ocarina-me_aadl-aadl_tree-entities.adb 77.13%
src/core/tree/ocarina-me_aadl-aadl_tree-nutils.adb 52.16%
src/core/tree/ocarina-me_aadl-printers.adb 100.00%
src/core/tree/ocarina-me_aadl-tokens.adb 100.00%
src/core/tree/ocarina-me_aadl-tokens.ads 100.00%
src/core/tree/ocarina-me_aadl_ba-ba_tree-debug.adb 0.00%
src/core/tree/ocarina-me_aadl_ba-ba_tree-nutils.adb 34.38%
src/core/tree/ocarina-me_aadl_ba-tokens.adb 98.32%
src/core/tree/ocarina-me_aadl_ba-tokens.ads 100.00%
src/core/tree/ocarina-me_aadl_ema-ema_tokens.adb 92.11%
src/core/tree/ocarina-me_aadl_ema-ema_tokens.ads 100.00%
src/core/tree/ocarina-me_aadl_ema-ema_tree-debug.adb 0.00%
src/core/tree/ocarina-me_aadl_ema-ema_tree-nutils.adb 27.10%
src/core/tree/ocarina-me_aadl_ema-ema_tree-nutils.ads 100.00%
src/core/tree/ocarina-me_ao4aadl-ao4aadl_tree-debug.adb 0.00%
src/core/tree/ocarina-me_ao4aadl-ao4aadl_tree-nutils.adb 0.00%
src/core/tree/ocarina-me_ao4aadl-ao4aadl_tree-nutils.ads 100.00%
src/core/tree/ocarina-me_ao4aadl-tokens.adb 90.32%
src/core/tree/ocarina-me_ao4aadl-tokens.ads 100.00%
src/core/tree/ocarina-me_real-real_tree-debug.adb 6.48%
src/core/tree/ocarina-me_real-real_tree-nutils.adb 98.99%
src/core/tree/ocarina-me_real-real_tree-nutils.ads 100.00%
src/core/tree/ocarina-me_real-real_tree-utils.adb 66.89%
src/core/tree/ocarina-me_real-tokens.adb 91.57%
src/core/tree/ocarina-me_real-tokens.ads 100.00%
src/core/tree/ocarina-property_sets.adb 88.73%
src/core/tree/ocarina-real_values.adb 56.30%
src/core/tree/ocarina-real_values.ads 100.00%
src/frontends/aadl/ocarina-fe_aadl-lexer.adb 84.73%
src/frontends/aadl/ocarina-fe_aadl-lexer.ads 100.00%
src/frontends/aadl/ocarina-fe_aadl-parser-annexes.adb 39.81%
src/frontends/aadl/ocarina-fe_aadl-parser-components-arrays.adb 70.59%
src/frontends/aadl/ocarina-fe_aadl-parser-components-connections.adb 63.04%
src/frontends/aadl/ocarina-fe_aadl-parser-components-features.adb 72.12%
src/frontends/aadl/ocarina-fe_aadl-parser-components-flows.adb 70.83%
src/frontends/aadl/ocarina-fe_aadl-parser-components-modes.adb 66.79%
src/frontends/aadl/ocarina-fe_aadl-parser-components-prototypes.adb 78.95%
src/frontends/aadl/ocarina-fe_aadl-parser-components-subcomponents.adb 78.05%
src/frontends/aadl/ocarina-fe_aadl-parser-components-subprogram_calls.adb 64.12%
src/frontends/aadl/ocarina-fe_aadl-parser-components.adb 76.01%
src/frontends/aadl/ocarina-fe_aadl-parser-identifiers.adb 73.86%
src/frontends/aadl/ocarina-fe_aadl-parser-namespaces.adb 77.17%
src/frontends/aadl/ocarina-fe_aadl-parser-properties-values.adb 66.98%
src/frontends/aadl/ocarina-fe_aadl-parser-properties.adb 80.51%
src/frontends/aadl/ocarina-fe_aadl-parser.adb 85.09%
src/frontends/aadl/ocarina-fe_aadl-parser_errors.adb 75.65%
src/frontends/aadl/ocarina-fe_aadl.adb 100.00%
src/frontends/aadl_ba/ocarina-fe_aadl_ba-lexer.adb 42.65%
src/frontends/aadl_ba/ocarina-fe_aadl_ba-lexer.ads 100.00%
src/frontends/aadl_ba/ocarina-fe_aadl_ba-parser-actions.adb 54.29%
src/frontends/aadl_ba/ocarina-fe_aadl_ba-parser-expressions.adb 50.00%
src/frontends/aadl_ba/ocarina-fe_aadl_ba-parser-identifiers.adb 55.56%
src/frontends/aadl_ba/ocarina-fe_aadl_ba-parser-specifications.adb 47.85%
src/frontends/aadl_ba/ocarina-fe_aadl_ba-parser-thread_dispatch.adb 64.15%
src/frontends/aadl_ba/ocarina-fe_aadl_ba-parser.adb 57.89%
src/frontends/aadl_ba/ocarina-fe_aadl_ba-parser_errors.adb 72.97%
src/frontends/aadl_ba/ocarina-fe_aadl_ba.adb 70.00%
src/frontends/real/ocarina-fe_real-lexer.adb 56.89%
src/frontends/real/ocarina-fe_real-lexer.ads 100.00%
src/frontends/real/ocarina-fe_real-parser.adb 74.19%
src/frontends/real/ocarina-fe_real-parser.ads 100.00%
src/frontends/real/ocarina-fe_real-parser_errors.adb 4.29%
src/frontends/real/ocarina-fe_real.adb 100.00%
src/main/ocarina-cmd_line.adb 82.20%
src/main/ocarina-scripts.adb 38.74%
src/main/ocarina_cmd.adb 78.96%
src/python/ocarina-utils.adb 11.24%
Project Totals (369 files) 70.60%
Loading