#322 updated OpenCMW protocol definition + frame concept

Merged Ralph J. Steinhagen RalphSteinhagen
Coverage Reach
chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/spi/hexagon/Hexagon.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/spi/hexagon/HexagonMap.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/spi/hexagon/GridPosition.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/spi/hexagon/GridCalculationsHelper.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/spi/hexagon/GridDrawer.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/spi/hexagon/MapGenerator.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/spi/hexagon/NoPathFoundException.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/spi/hexagon/NoHexagonFoundException.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/spi/utils/DefaultRenderColorScheme.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/spi/utils/FillPatternStyleHelper.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/spi/utils/ColorGradient.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/spi/utils/DashPatternStyle.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/spi/utils/BezierCurve.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/spi/utils/ChartIconFactory.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/spi/utils/CssToColorHelper.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/spi/ErrorDataSetRenderer.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/spi/financial/CandleStickRenderer.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/spi/financial/HighLowRenderer.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/spi/financial/css/FinancialColorSchemeConfig.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/spi/financial/css/FinancialColorSchemeConstants.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/spi/financial/AbstractFinancialRenderer.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/spi/financial/service/OhlcvRendererEpData.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/spi/HistogramRenderer.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/spi/CachedDataPoints.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/spi/marchingsquares/MarchingSquares.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/spi/marchingsquares/PathGenerator.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/spi/marchingsquares/GeneralPath.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/spi/marchingsquares/Cell.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/spi/marchingsquares/Grid.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/spi/ContourDataSetRenderer.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/spi/GridRenderer.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/spi/ContourDataSetCache.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/spi/MetaDataRenderer.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/spi/LabelledMarkerRenderer.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/spi/HistoryDataSetRenderer.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/spi/AbstractErrorDataSetRendererParameter.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/spi/MountainRangeRenderer.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/spi/ReducingLineRenderer.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/spi/AbstractContourDataSetRendererParameter.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/spi/AbstractMetaDataRendererParameter.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/spi/AbstractDataSetManagement.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/spi/AbstractPointReductionManagment.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/datareduction/DefaultDataReducer.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/datareduction/DefaultDataReducer3D.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/datareduction/MaxDataReducer.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/datareduction/RamanDouglasPeukerDataReducer.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/datareduction/ReductionType.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/datareduction/VisvalingamMaheswariWhyattDataReducer.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/PolarTickStep.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/ContourType.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/ErrorStyle.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/renderer/LineStyle.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/plugins/measurements/DataSetMeasurements.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/plugins/measurements/utils/CheckedValueField.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/plugins/measurements/utils/ValueIndicatorSelector.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/plugins/measurements/utils/ChartMeasurementSelector.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/plugins/measurements/utils/DataSetSelector.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/plugins/measurements/utils/CheckedNumberTextField.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/plugins/measurements/AbstractChartMeasurement.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/plugins/measurements/SimpleMeasurements.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/plugins/Zoomer.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/plugins/EditDataSet.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/plugins/TableViewer.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/plugins/EditAxis.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/plugins/AbstractValueIndicator.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/plugins/Screenshot.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/plugins/UpdateAxisLabels.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/plugins/AbstractSingleValueIndicator.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/plugins/DataPointTooltip.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/plugins/Panner.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/plugins/AbstractDataFormattingPlugin.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/plugins/ChartPlugin.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/plugins/ParameterMeasurements.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/plugins/CrosshairIndicator.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/plugins/AbstractRangeValueIndicator.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/plugins/ColormapSelector.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/plugins/XValueIndicator.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/plugins/YValueIndicator.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/plugins/ChartOverlay.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/plugins/YRangeIndicator.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/plugins/XRangeIndicator.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/plugins/MouseEventsHelper.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/axes/spi/AbstractAxis.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/axes/spi/AbstractAxisParameter.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/axes/spi/format/DefaultFormatter.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/axes/spi/format/DefaultTimeFormatter.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/axes/spi/format/DefaultLogFormatter.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/axes/spi/format/AbstractFormatter.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/axes/spi/format/DefaultTickUnitSupplier.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/axes/spi/format/SimpleFormatter.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/axes/spi/format/DefaultTimeTickUnitSupplier.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/axes/spi/format/FormatterLabelCache.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/axes/spi/DefaultNumericAxis.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/axes/spi/NumericAxis.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/axes/spi/LinearAxis.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/axes/spi/OscilloscopeAxis.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/axes/spi/ColorGradientAxis.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/axes/spi/LogarithmicAxis.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/axes/spi/CategoryAxis.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/axes/spi/TickMark.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/axes/spi/transforms/LogarithmicAxisTransform.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/axes/spi/transforms/AbstractAxisTransform.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/axes/spi/transforms/DefaultAxisTransform.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/axes/spi/transforms/LogarithmicTimeAxisTransform.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/axes/spi/AxisRange.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/axes/spi/MetricPrefix.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/axes/spi/AxisLabel.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/axes/AxisLabelOverlapPolicy.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/axes/AxisMode.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/axes/Axis.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/axes/LogAxisType.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/utils/PaletteQuantizerNeuQuant.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/utils/WriteFxImage.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/utils/DragResizerUtil.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/utils/StyleParser.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/utils/SimplePerformanceMeter.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/utils/FXUtils.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/utils/PeriodicScreenCapture.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/utils/DigitNumberArithmetic.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/utils/AxisSynchronizer.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/utils/MemorySizeStringConverter.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/utils/PercentageStringConverter.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/utils/DecimalStringConverter.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/utils/MouseUtils.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/utils/MasterSlaveAxisSynchronizer.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/utils/ScientificNotationStringConverter.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/utils/NumberFormatterImpl.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/utils/WritableImageCache.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/utils/XYChartUtils.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/ui/css/CssPropertyFactory.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/ui/HiddenSidesPaneSkin.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/ui/SidesPaneSkin.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/ui/SidesPane.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/ui/ObservableDeque.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/ui/ProfilerInfoBox.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/ui/TilingPane.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/ui/ToolBarFlowPane.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/ui/HiddenSidesPane.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/ui/ChartLayoutAnimator.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/ui/SidesPaneSample.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/ui/BorderedTitledPane.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/ui/geometry/Side.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/ui/geometry/Corner.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/ui/ResizableCanvas.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/ui/ToolBarShapeHelper.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/viewer/DataViewWindow.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/viewer/DataView.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/viewer/DataViewer.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/viewer/event/WindowUpdateEvent.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/viewer/event/WindowClosingEvent.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/viewer/event/WindowDetachedEvent.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/viewer/event/WindowClosedEvent.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/viewer/event/WindowDetachingEvent.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/viewer/event/WindowMaximisingEvent.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/viewer/event/WindowMaximisedEvent.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/viewer/event/WindowMinimisingEvent.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/viewer/event/WindowRestoringEvent.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/viewer/event/WindowRestoredEvent.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/viewer/event/WindowMinimisedEvent.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/viewer/SquareButton.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/Chart.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/XYChart.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/legend/spi/DefaultLegend.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/legend/Legend.java chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/marker/DefaultMarker.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/spectra/TSpectrum.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/spectra/wavelet/WaveletTransform.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/spectra/wavelet/ContinuousWavelet.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/spectra/wavelet/CDFWavelet.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/spectra/wavelet/FastWaveletTransform.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/spectra/wavelet/WaveletCoefficients.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/spectra/wavelet/DaubechiesWavelet.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/spectra/wavelet/MyWavelet.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/spectra/wavelet/Lift.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/spectra/SpectrumTools.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/spectra/ShortTimeFourierTransform.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/spectra/Convolution.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/spectra/EEMD.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/spectra/fft/ComplexFFT_1D.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/spectra/HilbertTransform.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/spectra/Apodization.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/spectra/lomb/LombPeriodogram.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/spectra/dtft/DiscreteTimeFourierTransform.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/fitter/NonLinearRegressionFitter.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/fitter/NonLinearRegressionFitter2.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/fitter/LinearRegressionFitter.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/fitter/GaussFitting.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/matrix/SingularValueDecomposition.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/matrix/EigenvalueDecomposition.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/matrix/MatrixD.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/matrix/LUDecomposition.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/matrix/QRDecomposition.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/matrix/CholeskyDecomposition.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/matrix/AbstractMatrix.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/matrix/MatrixFactory.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/filter/iir/Bessel.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/filter/iir/Biquad.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/filter/iir/ChebyshevII.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/filter/iir/ChebyshevI.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/filter/iir/Butterworth.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/filter/iir/Cascade.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/filter/iir/BandStopTransform.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/filter/iir/BandPassTransform.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/filter/iir/LayoutBase.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/filter/iir/LowPassTransform.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/filter/iir/HighPassTransform.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/filter/iir/ComplexPair.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/filter/iir/DirectFormI.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/filter/iir/DirectFormII.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/filter/iir/PoleZeroPair.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/filter/iir/DirectFormAbstract.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/filter/fir/FirFilter.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/filter/FilterType.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/DataSetMath.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/functions/AbstractFunction.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/functions/PolynomialFunction.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/functions/AbstractFunctionND.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/functions/EllipseFunction.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/functions/TruncatedGaussianFunction.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/functions/CombFunction.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/functions/SigmoidFunction.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/functions/HeavisideStepFunction.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/functions/LogNormalFunction.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/functions/GaussianFunction.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/functions/TrigSineFunction.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/functions/TrigCosineFunction.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/functions/Function1D.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/functions/BreitWignerFunction.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/functions/CauchyLorentzFunction.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/functions/BetaDistributionFunction.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/functions/AbstractFunction1D.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/functions/PoissonFunction.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/functions/BetaFunction.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/functions/RandomWalkFunction.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/functions/RandomFunction.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/SimpleDataSetEstimators.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/TRandom.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/TRandom1.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/ArrayConversion.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/MultiDimDataSetMath.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/ArrayUtils.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/storage/DoubleStorageND.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/storage/DoubleStorage1D.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/MathDataSet.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/utils/ConcurrencyUtils.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/Spline.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/MathBaseFast.java chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math/TRandom3.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/utils/trees/IndexedTreeMap.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/utils/trees/AbstractMap.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/utils/trees/IndexedTreeSet.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/utils/trees/AbstractSet.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/utils/DataSetUtils.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/utils/SoftKeyHashMap.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/utils/GenericsHelper.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/utils/Cache.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/utils/AssertUtils.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/utils/DataSetUtilsHelper.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/utils/ArrayCache.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/utils/SoftHashMap.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/utils/RingBuffer.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/utils/DoubleRingBuffer.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/utils/AggregateException.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/utils/CacheCollection.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/utils/DoubleCircularBuffer.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/utils/CircularBuffer.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/utils/ByteBufferOutputStream.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/utils/ProcessingProfiler.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/utils/ByteArrayCache.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/utils/DoubleArrayCache.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/utils/StreamUtils.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/utils/LimitedQueue.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/utils/NoDuplicatesList.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/utils/CachedDaemonThreadFactory.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/utils/ObjectObjectMap.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/utils/IntStringMap.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/utils/StringHashMapList2.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/utils/MultiArray.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/utils/MathUtils.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/utils/StringHashMapList3.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/utils/StringHashMapList.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/utils/DoublePointError.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/utils/HashMapHelper.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/utils/DoublePoint.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/utils/Triple.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/utils/Tuple.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/DataSetBuilder.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/AbstractDataSet.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/DoubleErrorDataSet.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/LimitedIndexedTreeDataSet.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/MultiDimDoubleDataSet.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/FloatDataSet.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/DoubleDataSet.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/DefaultAxisDescription.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/TransposedDataSet.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/AbstractHistogram.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/financial/api/attrs/AttributeModel.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/financial/api/attrs/TypeKey.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/financial/api/attrs/AttributeKey.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/financial/OhlcvDataSet.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/DoubleGridDataSet.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/DimReductionDataSet.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/AveragingDataSet.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/LabelledMarkerDataSet.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/Histogram.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/DataRange.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/Histogram2.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/LabelledMarker.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/FifoDoubleErrorDataSet.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/CircularDoubleErrorDataSet.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/AbstractGridDataSet.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/FragmentedDataSet.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/RollingDataSet.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/AbstractErrorDataSet.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/WrappedDataSet.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/DefaultErrorDataSet.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/DefaultDataSet.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/spi/AbstractStylable.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/event/EventSource.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/event/EventRateLimiter.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/event/AxisChangeEvent.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/event/UpdateEvent.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/event/AxisNameChangeEvent.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/event/AxisRecomputationEvent.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/event/AxisRangeChangeEvent.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/event/AddedDataEvent.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/event/RemovedDataEvent.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/event/InvalidatedEvent.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/event/UpdatedDataEvent.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/event/UpdatedMetaDataEvent.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/event/EventThreadHelper.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/remote/MimeType.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/remote/DataContainer.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/remote/Data.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/testdata/spi/RandomDataGenerator.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/testdata/spi/AbstractTestFunction.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/testdata/spi/GaussFunction.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/testdata/spi/CosineFunction.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/testdata/spi/SineFunction.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/testdata/spi/TriangleFunction.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/testdata/spi/SincFunction.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/testdata/spi/RandomStepFunction.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/testdata/spi/SingleOutlierFunction.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/testdata/spi/RandomWalkFunction.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/locks/DefaultDataSetLock.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/DataSetError.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/DataSet2D.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/GridDataSet.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/Histogram.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/DataSet.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/EditConstraints.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/AxisDescription.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/DataSet3D.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/CategoryHistogram.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/Histogram2D.java chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset/Histogram1D.java microservice/src/main/java/de/gsi/serializer/spi/BinarySerialiser.java microservice/src/main/java/de/gsi/serializer/spi/iobuffer/DataSetSerialiser.java microservice/src/main/java/de/gsi/serializer/spi/iobuffer/FieldMultiArrayHelper.java microservice/src/main/java/de/gsi/serializer/spi/iobuffer/FieldPrimitveValueArrayHelper.java microservice/src/main/java/de/gsi/serializer/spi/iobuffer/FieldPrimitiveValueHelper.java microservice/src/main/java/de/gsi/serializer/spi/iobuffer/FieldBoxedValueArrayHelper.java microservice/src/main/java/de/gsi/serializer/spi/iobuffer/FieldListAxisDescription.java microservice/src/main/java/de/gsi/serializer/spi/iobuffer/FieldBoxedValueHelper.java microservice/src/main/java/de/gsi/serializer/spi/iobuffer/FieldCollectionsHelper.java microservice/src/main/java/de/gsi/serializer/spi/iobuffer/FieldDataSetHelper.java microservice/src/main/java/de/gsi/serializer/spi/iobuffer/FieldMapHelper.java microservice/src/main/java/de/gsi/serializer/spi/CmwLightSerialiser.java microservice/src/main/java/de/gsi/serializer/spi/FastByteBuffer.java microservice/src/main/java/de/gsi/serializer/spi/JsonSerialiser.java microservice/src/main/java/de/gsi/serializer/spi/ClassFieldDescription.java microservice/src/main/java/de/gsi/serializer/spi/ByteBuffer.java microservice/src/main/java/de/gsi/serializer/spi/WireDataFieldDescription.java microservice/src/main/java/de/gsi/serializer/spi/ProtocolInfo.java microservice/src/main/java/de/gsi/serializer/IoClassSerialiser.java microservice/src/main/java/de/gsi/serializer/utils/ClassUtils.java microservice/src/main/java/de/gsi/serializer/DataType.java microservice/src/main/java/de/gsi/serializer/IoSerialiser.java microservice/src/main/java/de/gsi/serializer/FieldSerialiser.java microservice/src/main/java/de/gsi/serializer/IoBuffer.java microservice/src/main/java/de/gsi/serializer/Cat.java chartfx-acc/src/main/java/de/gsi/acc/remote/clipboard/Clipboard.java chartfx-acc/src/main/java/de/gsi/acc/remote/RestServer.java chartfx-acc/src/main/java/de/gsi/acc/remote/login/LoginController.java chartfx-acc/src/main/java/de/gsi/acc/remote/user/RestUserHandlerImpl.java chartfx-acc/src/main/java/de/gsi/acc/remote/user/RestUser.java chartfx-acc/src/main/java/de/gsi/acc/remote/util/CombinedHandler.java chartfx-acc/src/main/java/de/gsi/acc/remote/util/Property.java chartfx-acc/src/main/java/de/gsi/acc/remote/util/MessageBundle.java chartfx-acc/src/main/java/de/gsi/acc/remote/admin/RestServerAdmin.java chartfx-acc/src/main/java/de/gsi/acc/remote/RestCommonThreadPool.java chartfx-acc/src/main/java/de/gsi/acc/remote/BasicRestRoles.java chartfx-acc/src/main/java/de/gsi/acc/ui/AcquisitionButtonBar.java

No flags found

Use flags to group coverage reports by test type, project and/or folders.
Then setup custom commit statuses and notifications for each flag.

e.g., #unittest #integration

#production #enterprise

#frontend #backend

Learn more about Codecov Flags here.

Learn more Showing 2 files with coverage changes found.

Changes in chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/axes/spi/AbstractAxis.java
-2
+1
+1
Loading file...
Changes in chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart/plugins/measurements/DataSetMeasurements.java
-2
+2
Loading file...
Files Complexity Coverage
chartfx-acc/src/main/java/de/gsi/acc 0.00% 0.00%
chartfx-chart/src/main/java/de/gsi/chart 52.26% 61.04%
chartfx-dataset/src/main/java/de/gsi/dataset 57.25% 56.53%
chartfx-math/src/main/java/de/gsi/math 31.90% 31.00%
microservice/src/main/java/de/gsi/serializer 59.65% 70.47%
Project Totals (393 files) 47.97% 51.59%
Loading